B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5472/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát,kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1175/TB-PTPLHCMngày 4/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán - Taicron Scarlet XFN-T.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; Mã số thuế: 3500829390

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037770471/E31 ngày 23/4/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán, dạng bột, màu cam, thành phần từ dẫn xuất [[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo]

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thuốc nhuộm phân tán, dạng bột, màu cam, thành phần từ dẫn xuất [[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo].

thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm m từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm 1 gạch “- Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này:”, phân nhóm 3204.11 “- - Thuốc nhuộm phân tán và các chế phẩm từ chúng:”, mã số 3204.11.90 “--- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái