BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/ 2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Biên bản thỏa thuận kỳ họp lần thứ 14 y ban hn hợp Việt Nam - Căm-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ký tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Biên bản theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

Nơi nhận:
-Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
-
Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
-
Phòng Công báo, Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Công Thương;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch Đầu tư;
-
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
-
Bộ Quốc phòng;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Tư pháp;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
B Y tế;
-
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia;
-
Bộ Ngoại giao: Vụ ĐNA;
-
Lưu: LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN