BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ PHÂN CÔNG TỔNG KẾT
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX)
Để triển khai thực hiện văn bản số 85-KH/BCĐ ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ trưởng phân công một số đơn vị tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) với một số nội dung sau:
1. Căn cứ vào Đề cương hướng dẫn (kèm theo Thông báo này) các đơn vị đánh giá tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết như sau:
a) Tổng cục Lâm nghiệp: Đánh giá tổng kết về quản lý việc sử dụng đất của doanh nghiệp lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, chính sách bảo vệ đất rừng.
b) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: Đánh giá tổng kết về quản lý việc sử dụng đất của các hợp tác xã nông nghiệp, chính sách phát triển nông thôn, tạo việc làm cho người lao động, cho người thiếu đất sản xuất.
c) Cục Trồng trọt: Đánh giá tổng kết về chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, chính sách sử dụng bảo vệ đất lúa.
d) Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp: Đánh giá tổng kết về quản lý việc sử dụng đất của doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ?

đ) Vụ Pháp chế: Đánh giá tổng kết các nội dung còn lại của Kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX).
2. Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 1/12/2011.
Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và trình Bộ trước ngày 15/12/2011.
3. Do thời gian dành cho việc đánh giá tổng kết theo yêu cầu của Kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) rất gấp, vì vậy Thủ trưởng các đơn vị cần dành thời gian chỉ đạo việc đánh giá tổng kết theo nhiệm vụ được giao ở trên để việc tổng kết Nghị quyết đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.
Văn phòng thông báo để các đơn vị tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- TC Lâm nghiệp;
- Cục KTHT, Trồng trọt;
- BĐMDN, Vụ PC;
- Lưu VT, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông báo số 5558 ngày 07 tháng 11 năm 2011)

>> Xem thêm:  Tư vấn cách giải quyết tranh chấp đất đai khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay ?

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Tình hình học tập, quát triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.
2. Những chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX).
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX)
1. Kết quả thực hiện Nghị quyết.
a) Căn cứ vào nội dung của Nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết:
- Đánh giá việc thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện (nêu rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết).
- Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và đánh giá tác động của văn bản đã ban hành ở trên.
b) Việc khắc phục hạn chế, yếu kém mà Nghị quyết đã chỉ ra.
2. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm (nêu những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi bị thu hồi, cưỡng chế đất ? Tranh chấp tiền đặt cọc mua đất ?

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị vấn đề về cơ chế, chính sách đất đai mà các cơ quan có thẩm quyền cần tháo gỡ, bổ sung.
2. Đề xuất giải pháp để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.
3. Đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi Luật Đất đai năm 2003./.

>> Xem thêm:  Đất đang tranh chấp có bán được không ? Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp ?