B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5561/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát,kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tạithông báo số 1119/TB-PTPLHCM ngày 26/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuấtnhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp chất thơm dùng SX nhang muỗi - Hương MYSTERIA TSG14-01153 (Mục 1)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Fumakila Việt Nam; Địa chỉ: Số 7, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3600243747.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10036817303/A12 ngày 16/4/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp chất thơm p-Mentha 1,3,6 triene; Pentanal 2-methyl; Cyclopentanone 2-(1-methylpropyl)... và dipropylene glycol, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp chất thơm p-Mentha 1,3,6 triene; Pentanal 2-methyl; Cyclopentanone 2-(1-methylpropyl)... và dipropylene glycol, dạng lỏng.

thuộc nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng m nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”, mã số 3302.90.00- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Fumakila Việt Nam;
(Đ/c: Số 7, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái