BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5590/TB-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, HỆ THỐNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNONLINE, HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỂ PHỤC VỤ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Hệ thống Quyết toán thuế TNCNonline, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thuế và quản lý thuế, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống Kê khai qua mạng (https://nhantokhai.gdt.gov.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

2

Hệ thống Quyết toán thuế TNCNonline (https://tncnonline.com.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

3

Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng./.


- Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
- Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn
Đại Trí