BỘ NGOẠI GIAO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/ 2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bn ghi nhgiữa Chính phnước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Chính ph Pa-pua Niu Ghi-nê vhợp tác trong khuôn kh Din đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ký tại Ma-ni-la ngày 17 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực ktừ ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bn sao Bản ghi nhớ theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BTRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNGVỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIU ƯỚC QUC TPHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Ngự

BẢN GHI NHỚ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ PA-PUA NIU GHI-NÊ VỀ HỢP TÁC TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2022

Chính phnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Pa-pua Niu Ghi-nê (sau đây gọi tắt là các Bên),

Với Mục đích tăngờng quan hệ hữu nghị sn có giữa hai nưc, thông qua việc thiết lp cơ chế hợp tác chung trên các lĩnh vực trong quan h song phương.

Xét rng nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Pa-pua Niu Ghi-nê đã chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và 1993, và sẽ là chủ nhà Hội nghị Lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các Hội nghị Bộ trưởng APEC và các hội nghị liên quan vào năm 2017 và 2018,

Với mong muốn tăng cường hợp tác chung giữa các Bên trong khuôn khổ APEC để cùng đóng góp thúc đẩy vai trò của APEC trong các liên kết kinh tế đa tầng nấc cấp độ toàn cu và khu vực cũng như duy trì tính tự cường, năng đng và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương.

Đã đạt được sự hiu biết như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

Mục đích của Bản ghi nhớ (MOU) này là thúc đy hợp tác giữa các Bên trong khuôn kh APEC thông qua trao đổi và đối thoại ở mọi cấp và thực hiện các chương trình, dự án trong các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hp với các ưu tiên trong chiến lược và chính sách phát triển kinh tế xã hội, pháp luật và quy định của mỗi Bên, và nhm bảo đm thành công cho Năm APEC 2017 tại Việt Nam và 2018 tại Pa-pua Niu Ghi-nê.

ĐIỀU 2: PHẠM VI HỢP TÁC

1. Các Bên sẽ trao đổi thông tin liên quan tới việc xây dựng và trình dự án lên các Ủy ban và nhóm công tác nhm cùng ủng hộ cho các dự án được thông qua.

2. Các Bên sẽ ủng hộ việc trình các sáng kiến trong các lĩnh vc ưu tiên, có thbao gồm:

>> Xem thêm:  Quy luật giá trị là gì ? Tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế

a. Liên kết kinh tế khu vực, hoàn tất các Mục tiêu Bô-go, phát triển các doanh nghiệp siêu nh, nhỏ và va, tài chính vi mô, thuận lợi hóa đu tư, cải cách cơ cấu, chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực, v.v;

b. Tăng trưng bền vững và đồng đều, hợp tác về an ninh lương thực và năng lượng, qun lý nước, sn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp, thu hẹp Khoảng cách phát triển, thanh niên và việc làm, sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế, môi trường, v.v;

c. Thúc đẩy tính kết nối;

d. Phát triển nguồn nhân lực và giáo dục;

e. Các vấn đ chính liên quan đến đại dương;

f. Các vấn đề cùng quan tâm khác.

ĐIỀU 3: CƠ CHẾ THAM VẤN

1. Quan chức chính phủ ca các Bên sẽ tiến hành tham vn khi cần thiết tại địa Điểm được các Bên thống nhất, bao gồm cả việc trao đổi các chuyến thăm gia quan chức chính phủ hai nưc nhm hỗ trợ công tác hậu cần và nội dung ca APEC.

2. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí tham gia các hoạt động trừ khi các Bên có quyết định khác.

ĐIỀU 4: TƯƠNG TRỢ

>> Xem thêm:  Các thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong lĩnh vực kinh tế

Trong khả năng và Điều kiện thích hợp, các Bên sẽ htrợ ln nhau liên quan đến:

1. Phổ biến tầm nhìn, các chương trình và hoạt động của APEC 2006 và 2017 tại Việt Nam, APEC 2018 tại Pa-pua Niu Ghi-nê ở cấp quốc gia và khu vực.

2. Xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với các thành viên APEC khác, nhm đóng góp cho việc triển khai các ưu tiên của Năm APEC 2017 và Năm APEC 2018.

3. Tạo thuận lợi và thúc đẩy các cơng trình và hoạt động các Bên cùng có lợi trong khuôn kh APEC.

ĐIỀU 5: CHUẨN BỊ TÀI LIỆU APEC

Các Quan chức cao cấp APEC của các Bên sẽ hợp tác nhm htrợ và giúp đỡ lẫn nhau tham gia các hoạt động APEC, soạn tho và đàm phán các tài liệu APEC, đặc biệt là trong Năm APEC 2017 tại Việt Nam và Năm APEC 2018 tại Pa-pua Niu Ghi-nê.

ĐIỀU 6: THAM GIA CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN

Các Bên quyết định có thể hỗ trợ cho các tổ chức công và tư nhân, bao gồm các trường đại học và cơ quan nghiên cứu khoa học, tham gia vào quá trình triển khai các chương trình và dự án liên quan ca APEC mà các Bên cùng quan tâm.

ĐIỀU 7: LIÊN LẠC

Các Bên sẽ chđịnh các Quan chức cao cp làm đầu mối nhm bảo đm Bản ghi nhớ này được trin khai vì lợi ích ca các Bên.

>> Xem thêm:  Công trình nào phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật ? Nội dung cần có báo cáo kinh tế, kỹ thuật ?

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC PHÁP LÝ

Bản ghi nhớ này không tạo ra các ràng buộc pháp lý quốc tế nào đối với Chính phnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính ph Pa-pua Niu Ghi-nê, và thể hiện ý chí chính trị chung mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Bên trong khuôn kh APEC.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC

1. Bn ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian 5 (năm) năm và có thể gia hạn thêm 5 (năm) năm tiếp theo trừ khi một Bên thể hiện mong muốn chấm dứt Bn ghi nhớ bằng văn bản tớc 60 ngày thông qua kênh ngoại giao.

2. Bất ktranh chấp phát sinh do việc gii thích và/hoặc thực hiện Bn ghi nhớ này sẽ được gii quyết một cách hữu nghị thông qua tham vấn và/hoặc đàm phán gia các Bên mà không viện dn đến bất k bên thba hoặc tòa án quốc tế.

3. Bn ghi nhớ này có thể được sửa đổi bng văn bản với sự đồng ý của các Bên. Việc sửa đổi sẽ làm thành một phần của Bản ghi nhớ này.

4. Việc chấm dứt Bản ghi nhớ này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện và hoàn thành các chương trình, dự án, hoạt động trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.

Bn ghi nhớ đưc lập tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, vào ngày 17 tháng 11 năm 2015, được làm thành hai bn gốc, mỗi bn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tất cả văn bn đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt v cách giải thích văn bn, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ tham chiếu.

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phạm Bình MinhPhó Thủ tưngBộ trưng Ngoại giao
ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ
PA-PUA NIU GHI-NÊ


Rimbink PatoBộ trưởng Ngoại giao và Nhập cư