ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5630/TB-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2010

KHẨN

THÔNG BÁO

VỀVIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG.

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tưpháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫngiám định tư pháp xây dựng;
Theo các quy định trên, kể từ ngày 01/7/2010, các tổ chức thực hiện giám địnhtư pháp xây dựng phải thuộc danh sách các tổ chức chuyên môn được Bộ Xây dựngcông bố theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố.
Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kiểmđịnh xây dựng gửi hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện giám định tư pháp xây dựng đểSở Xây dựng xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi về Bộ Xây dựng thẩmđịnh, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng.
Thành phần hồ sơ gồm các tài liệu chứng minh năng lực phù hợp để thực hiện mộtsố hay toàn bộ các lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, theo quy định tại Điều4 – Thông tư số 35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009 của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

1. Có đăng ký hành nghề hoạt độngtư vấn, kiểm định xây dựng;

2. Năng lực chuyên môn:

a. Lĩnh vực giám định tư pháp vềhoạt động xây dựng: phải đủ năng lực theo quy định, thực hiện được công việc tươngứng với đối tượng và nội dung được trưng cầu giám định (ví dụ trường hợp trưngcầu giám định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cấp I thì tổ chức chuyên mônđược trưng cầu phải có đủ điều kiện năng lực thiết kế công trình cấp I)

b. Lĩnh vực giám định tư pháp vềcông trình xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng:

- Giám định công trình xây dựng thìtổ chức chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 5và Điều 6 của Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6/7/2009 của Bộ Xây dựng quy địnhchi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, tương ứng với đốitượng và nội dung trưng cầu giám định;

- Giám định bộ phận công trình xâydựng thì tổ chức chuyên môn phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định củapháp luật, thực hiện được các các công việc tương ứng với đối tượng và nội dungđược trưng cầu giám định (ví dụ: nội dung trưng cầu là giám định chất lượng bêtông bộ phận công trình thì tổ chức chuyên môn phải có năng lực thí nghiệm cácchỉ tiêu chất lượng bê tông và đủ năng lực đánh giá được chất lượng bê tông củabộ phận đó).

c. Lĩnh vực giám định tư pháp vềsản phẩm xây dựng: tổ chức chuyên môn phải là tổ chức thực hiện việc giám định,kiểm định phù hợp với nội dung trưng cầu giám định, có đủ điều kiện năng lực theoquy định tại Khoản 3 – Mục II – Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của BộKhoa học & Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnhvực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

3. Không có vi phạm trong hoạt độngxây dựng theo quy định của pháp luật trong 3 năm gần nhất.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký là ngày31/7/2010, gửi trực tiếp cho Phòng Quản lý chất lượng công trình – Sở Xây dựng,điện thoại 39.326.214 - 411 .

Nơi nhận :
Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
UBND Thành phố (để báo cáo);
Các đơn vị (theo danh sách đính kèm);
VP Sở Xây dựng (để niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ);
Website Sở Xây dựng (để đăng tải);
Lưu VP, Phòng QLCL, X_.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Hải