BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘTRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP NGÀY 31/3/2014CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VÀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠCẤU TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Ngày 08/4/2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trìHội nghị thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủvà Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam (VNPT). Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạoVăn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các thành viên Ban chỉ đạo và Trưởngcác nhóm của Ban chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hoạt độngtrong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015", các ủy viênHội đồng thành viên, Ban giám đốc VNPT, trưởng các Ban, lãnh đạo các đơn vịtrực thuộc VNPT.

Tại Hội nghị Bộ trưởng đã thông báo kết quả Phiênhọp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chínhphủ về Đề án tái cơ cấu VNPT (Đề án) tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày07/4/2014 của Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đề án là sản phẩm trítuệ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của VNPT,của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đề án được Thường trực Chính phủ, trực tiếpThủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện; BộTài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhất là Văn phòng Chính phủ đã có nhiềuđóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng Đề án; Các nội dung mấu chốt củaĐề án được Thường trực Chính phủ thảo luận kỹ và được Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh; Quá trình xây dựng Đề án hoàn toàn công khai, minh bạch, thận trọng và cótrách nhiệm cao, nhằm mục đích có được phương án tối ưu nhất: Giữ được haithương hiệu quốc gia MobiFone và VinaPhone, bảo đảm cho cả hai thương hiệu tiếptục phát triển, bảo đảm cho các đơn vị tách ra và các đơn vị ở lại VNPT đềuphát triển tốt hơn sau khi tái cơ cấu.

Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo VNPT và lãnhđạo một số đơn vị trực thuộc VNPT, Bộ trưởng đánh giá các ý kiến phát biểu đềurất tâm huyết, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, ngườilao động của VNPT thực hiện thành công Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ. Bộ trưởng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về việc triểnkhai thực hiện Đề án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với tinh thần khẩn trương triển khai thực hiện Kết luậncủa Thủ tướng Chính phủ về Đề án và quyết tâm thực hiện thành công sau khi Đềán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng chỉ đạo:

1. Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thôngbáo số 142/TB-VPCP ngày 07/4/2014 của Văn phòng Chính phủ), Ban chỉ đạo Đề án“Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyềnthông giai đoạn 2011-2015" (Ban chỉ đạo Đề án) phối hợp chặt chẽ với VNPTkhẩn trương hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án để trình Thủtướng Chính phủ trong tháng 4/2014.

2. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, cáccơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với VNPT đểtriển khai thực hiện Đề án. Quan điểm chỉ đạo: Cần tổ chức lại các đơn vị thuộcVNPT để cả các đơn vị tách ra lẫn các đơn vị ở lại đều phát triển mạnh hơn sautái cơ cấu; trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, kiên quyết không đểgián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, đào tạo, điềudưỡng, khám chữa bệnh… của VNPT cũng như của các đơn vị được chia tách.

3. VNPT khẩn trương xây dựng phương án bàn giao nguyêntrạng Công ty Thông tin di động (VMS) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễnthông (Học viện) từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

4. Ban chỉ đạo Đề án khẩn trương xây dựng để trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa VMS để thực hiện trong năm2014.

5. Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo Học viện xây dựng Quychế tổ chức và hoạt động mới của Học viện; đổi mới tổ chức và phương thức hoạtđộng để công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày một tốt hơn theo hướng bảođảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Đối với các bệnh viện, bệnh viện điều dưỡng, cáctrường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đang thuộc VNPT: Banchỉ đạo Đề án khẩn trương làm việc, thống nhất với các địa phương liên quan vềviệc điều chuyển nguyên trạng các đơn vị này về các địa phương quản lý, xâydựng phương án để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

7. Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo VNPT, VMS xây dựngĐiều lệ hoạt động căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014.

8. VNPT khẩn trương xây dựng phương án đổi mới, tổ chứclại phần còn lại sau khi chia tách để bảo đảm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinhdoanh; xem xét hợp nhất các đơn vị trực thuộc VNPT có ngành nghề kinh doanhtương đồng để giảm bớt đầu mối; đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễnthông giữa các đơn vị thuộc VNPT và các đơn vị không thuộc VNPT để tránh đầu tưlãng phí.

9. Trong quá trình tổ chức lại, cả VNPT và VMS cần đặcbiệt chú ý làm tốt các khâu: Khẩn trương tổ chức lại bộ máy theo Đề án được Thủtướng Chính phủ phê duyệt; Sắp xếp nhân sự (điều động, bổ nhiệm, luân chuyển,thay đổi vị trí công tác…) bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, bố trí đúng người,đúng việc; Thực hiện đổi mới phương thức quản trị kinh doanh bảo đảm phát huysức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trongsản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

10. VNPT và các đơn vị sẽ tách ra vẫn cùng chungmột nhà, cùng trong ngành Thông tin và Truyền thông. Các đơn vị cần đoàn kết,phát huy truyền thống anh hùng của VNPT, phối hợp chặt chẽ, hợp tác, chia sẻkhó khăn để cùng phát triển và đóng góp cho sự phát triển của ngành Thông tinvà Truyền thông Việt Nam.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, VP, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm