VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2001

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI CUỘC HỌP LIÊN TỊCH VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶBAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ CHỨC VIỆT NAM

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữaChính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 12 tháng 6 năm2001, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc họp liên tịchvới Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namgồm đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Văn Đăng, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá tình hình phối hợp công táccủa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời bànbạc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách... tạo điều kiệnthuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai tốt các phong trào vận độngnhân dân tham gia xây dựng củng cố chính quyền, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đạibiểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Cùng dự buổi làmviệc với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, đại diện lãnh đạoBan Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Côngan, Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Đăng, Tổng Thư kýUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Ban Thường trực Đoàn chủtịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo về tình hình hoạtđộng của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua và chươngtrình công tác thời gian tới, đồng thời nêu những đề nghị của Mặt trận đối vớiChính phủ; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và của Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận như sau:

Thủ tướng Chính phủ tán thành với nội dung cácvấn đề do Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam nêu ra tại hội nghị và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của Mặttrận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọngvào thành tựu chung của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân gắn vớiviệc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủtướng Chính phủ khẳng định quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời quan qua là tốt, có hiệu quả, tạothuận lợi cho hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thủ tướngChính phủ hoan nghênh và hưởng ứng 5 nội dung lớn trong chương trình công tácnăm 2001 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị trong thờigian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung hơn nữa vào việc tập hợp, xâydựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia tích cực vào việc xây dựng và pháttriển kinh tế - xã hội, với tinh thần “Tất cả cho sản xuất”, phấn đấu hoànthành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2001 và những mục tiêu mà Đạihội Đảng lần thứ IX đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành vàUỷ ban nhân dân các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đẻ Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc các cấp hoàn thành chương trình công tác của mình.

Về các đề nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý:

1/ Lồng ghép nội dung của phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” để thực hiện Nghị quyết TW 5 (KhóaVIII) của Đảng. Từ nay trên địa bàn khu dân cư chỉ còn một cuộc vận động vàgiao cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì việc tổ chức, chỉ đạophong trào này. Đề nghị Ban THường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Bộ Văn hóa - Thông tin và các ngành liênquan kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về tên gọi và phương thức chỉ đạo phongtrào này.

2/ Cấp đủ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccác cấp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khudân cư”. Giao Bộ Tài chính làm việc với Ban thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổsung Thông tư Liên tịch số 71/1999/TTLT ngày 11/6/1999 Hướng dẫn cấp kinh phícho Mặt trận Tổ quốc trong các hoạt động trên.

Để tạo điều kiện cho các cuộc vận động quyên gópdo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì đạt kếtquả, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc cấp đủ kinh phí cần thiết trên cơ sở dựtoán của Mặt trận và chế độ chi tiêu hiện hành theo đề nghị của Uỷ ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ban thường trựcĐoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn cụ thể việcthực hiện khoản kinh phí này theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghịliên tịch giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kểcả chế độ dự toán, cấp phát, quyết toán các khoản kinh phí này.

Trước tình hình quyên góp quá nhiều, thiếu sựquản lý chặt chẽ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đoàn thể và cơ quan nhà nước liên quanbàn biện pháp chấn chỉnh, lập lại kỷ cương, khắc phục tình trạng phân tán, mạnhai nấy làm như hiện nay và phối hợp xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ về việc lập lại kỉ cương trong việc quyên góp và trình Thủ tướng banhành trong quý III năm 2001.

3/ Cấp kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cáccấp để vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự ánquốc gia như: xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS,phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, Giao BộTài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể nội dungnày.

4/ Cấp kinh phí hoạt động cho các Ban công tácMặt trận ở thôn, làng, ấp, bản. Giao Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện trên cơ sở xác định rõ chứcnăng, nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận và mối quan hệ phối hợp giữa Trưởngthôn, Bí thư chi bộ và Ban công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản.

5/ Cấp kinh phí hoạt động cho các Ban Thanh tranhân dân được tổ chức và hoạt động theo Pháp lệnh Thanh tra và theo Nghị địnhsố 241/HĐBT ngày 8 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)gắn hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân vào việc giám sát thực hiện Quychế dân chủ ở xã, phường. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thườngtrực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn cụ thểviệc cấp kinh phí này.

6/ Cấp một khoản kinh phí làm Quỹ để đảm bảochương trình hoạt động hàng năm của Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giao Bộ Tài chính làm việc trực tiếp với Ban Thườngtrực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dể bố trí cụ thểkhoản kinh phí này.

7/ Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Uỷban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Luật về Hội và cácNghị định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

a/ Giao Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ chủ trìphối hợp với Ban thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan lấy ý kiến của các cơ quan, các tổchức ở Trung ương và địa phương hoàn chỉnh dự án Luật về Hội để Chính phủ trìnhQuốc hội thông qua, nhằm tăng cường việc quản lý hoạt động của các tổ chức Hội,bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân về lập Hội.

b/ Giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với BanThường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm hoànchỉnh dự thảo Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình Chính phủ thông qua trong tháng 7 năm2001.

c/ Giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với BanThường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựngNghị định Quy định hoạt động Tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị - xãhội đồng thời với việc dự thảo Pháp lệnh Luật sư (mới) để trình Chính phủ xemxét và ban hành sớm sau khi Pháp lệnh được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở những vấn đề đã nhất trí trong hộinghị này, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động triển khai thựchiện các công việc thuộc trách nhiệm của Bộ ngành, địa phương mình và phối hợpchặt chẽ với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiệncác việc có liên quan. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc vàkiểm tra việc thực hiện. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namphối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể đốivới Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm thực hiện tốt các vấn đề đặt ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ,ngành, địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự