BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5711/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘTRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ “PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINHHỌC TRONG NÔNG NGHIỆP”

Ngày 27 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban điều hành Chươngtrình Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản đã chủ trì Hội nghị "Pháttriển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp". Tham giahội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ,Ban, Ngành trung ương và địa phương; thành viên Ban điều hành Chương trình Côngnghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản; cácviện nghiên cứu, các trường đại học và một số doanh nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Chươngtrình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủysản giai đoạn 2006-2015; các báo cáo tham luận và thảo luận tại Hội nghị, Bộtrưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Giai đoạn 2006-2015, các đơn vị khoa học côngnghệ đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụcủa Chương trình và đạt được những kết quả cụ thể: đã đào tạo được số lượng khálớn cán bộ chuyên sâu về công nghệ sinh học; năng lực của nhiều tổ chức đượccải thiện; nhiều đề tài nghiên cứu được thực hiện; một số kết quả đã được ứngdụng vào sản xuất; nhận thức của xã hội và hành lang pháp lý để sử dụng câytrồng biến đổi gen, sản phẩm của cây trồng biến đổi gen đã được thiết lập; cáccơ sở sản xuất quy mô công nghiệp có ứng dụng công nghệ sinh học bước đầu pháttriển; hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình triểnkhai vẫn còn dàn trải trên nhiều đối tượng, chưa tập trung nguồn lực vào giảiquyết những vấn đề cấp bách trên một số đối tượng cây trồng hay giống thủy sảnchủ lực phải có công nghệ cao, công nghệ sinh học mới có thể giải quyết được. Tiếnbộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất chưa nhiều, chưa hình thành được ngành côngnghiệp ứng dụng công nghệ sinh học.

2. Trong giai đoạn tới, để triển khai đảm bảo đápứng mục tiêu và hiệu quả của Chương trình, yêu cầu các đơn vị tập trung thựchiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh thực hiện Chương trìnhcông nghệ sinh học trên cơ sở nâng cao năng lực của các tổ chức nghiên cứu,chuyển giao khoa học công nghệ trong nước nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ứngdụng trong thực tiễn cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đểtiếp cận, làm chủ công nghệ sinh học hiện đại trên thế giới nhằm tạo ra các sảnphẩm công nghệ sinh học hiện đại tại Việt Nam.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệxuất phát từ yêu cầu thực tiễn và có hàm lượng công nghệ sinh học cao; đốitượng nghiên cứu phải là những sản phẩmthế mạnh của Việt Nam và phục vụ trực tiếp lợi ích của ngành nông nghiệp, đồngthời phát huy lợi thế của đất nước và có phạm vi tác động trên diện rộng.

- Các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp, liên kếtvới các nhà khoa học và các Viện, Trường để đưa nhanh các kết quả nghiên cứucông nghệ sinh học vào sản xuất; chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoahọc, công nghệ và những vướng mắc về kỹ thuật công nghệ sinh học trong thựctiễn sản xuất cho các đơn vị nghiên cứu.

- Các cơ sở nghiên cứu cần chủ động đổi mới, tổchức lại các hoạt động khoa học công nghệ, tiếp cận và đề xuất chuyển giao cáckết quả nghiên cứu tiên tiến của thế giới vào Việt Nam; chủ động liên kết vớicác doanh nghiệp để thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ ứng dụngcông nghệ sinh học để sản xuất một số sản phẩm hàng hóa quy mô công nghiệp và tiến tới hình thành ngành công nghiệpcông nghệ sinh học.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Chươngtrình giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất kế hoạch tiếp tục phát triển nghiên cứuứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2030.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế vàtruyền thông về phát triển, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để nâng caotrình độ công nghệ và nhận thức của cộng đồng.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các các cơ quan, đơnvị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ủy ban KHCNMT Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, TC, KH&ĐT, GDĐT, CT;
- Viện HLKHCNVN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, KHCN. (
80)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Trần Quốc Tuấn