VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ NGHỈ LỄ, TẾT NĂM 2018 CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo, phát biểu của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 như sau:

- Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Tư, ngày 14 tháng 02 năm 2018 (ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018;

- Dịp lễ Quốc khánh: nghỉ ngày Quốc khánh (02 tháng 9) và nghỉ bù ngày thứ Hai (03 tháng 9).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ lễ, tết năm 2018 tại điểm 1 và điểm 2 trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động - TBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ, Cục, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng