BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 583/TB-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUYÊN TẠI CUỘC HỌP VỚI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN

Ngày 10/6/2010, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp với Đồng chí Phan Hoàng Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để thảo luận về đề nghị của Tập đoàn liên quan đến đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến điều trị đối với người bệnh là cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) của Tập đoàn VNPT từ các địa phương về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các bệnh viện thuộc Tập đoàn VNPT.

Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ban Tổ chức - Cán bộ - Lao động, Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và lãnh đạo các Bệnh viện thuộc Tập đoàn VNPT: BV Bưu Điện (Hà Nội), BVĐK Bưu Điện (TP. Hồ Chí Minh), BV Điều dưỡng-PHCN Bưu điện I (Hải Phòng).

Sau khi nghe Lãnh đạo Tập đoàn VNPT báo cáo về tổ chức hệ thống y tế của Tập đoàn, về một số ưu đãi của Tập đoàn đối với CB-CNV khi đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện của ngành và đề nghị của Tập đoàn về việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT cho CB-CNV của Tập đoàn về các bệnh viện của Tập đoàn để được hưởng chế độ ưu đãi của ngành; báo cáo giải trình về khả năng chuyên môn kỹ thuật và kiến nghị của các bệnh viện; ý kiến của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến của các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên kết luận như sau:

1. Bộ Y tế đánh giá cao về sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đến công tác chăm sóc sức khỏe cho CB-CNV của Tập đoàn cũng như sự đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các bệnh viện của Tập đoàn trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của CB-CNV và người dân trên địa bàn. Các bệnh viện của Tập đoàn đã được xếp Hạng I và Hạng II theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đủ điều kiện và năng lực để tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho người bệnh BHYT.

2. Về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu: Bộ Y tế đồng ý với đề nghị để CB-CNV của Tập đoàn được lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Y tế của cơ quan, đơn vị và tại các bệnh viện của Tập đoàn; khuyến khích BV Bưu điện (Hà Nội), BVĐK Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh) và BV Điều dưỡng-PHCN Bưu Điện I (Hải Phòng) khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT không phải là CB-CNV của Tập đoàn VNPT trên địa bàn theo quy định và hướng dẫn của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tại địa phương.

3. Về chuyển viện, chuyển tuyến điều trị: Để tạo điều kiện cho CB-CNV của Tập đoàn ở các địa phương được hưởng chế độ ưu đãi của Tập đoàn khi đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện của Tập đoàn; trên cơ sở năng lực chuyên môn và khả năng tiếp nhận người bệnh của các bệnh viện thuộc Tập đoàn, đồng thời để góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện trung ương, Bộ Y tế thống nhất thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Y tế cơ quan, đơn vị của Tập đoàn đóng trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: khi phải chuyển viện, nếu người bệnh có nguyện vọng được chuyển đến các bệnh viện của Tập đoàn thì các cơ sở Y tế cơ quan, đơn vị của Tập đoàn và các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội chuyển người bệnh đến BV Bưu điện Hà Nội; các cơ sở Y tế cơ quan, đơn vị của Tập đoàn và các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chuyển người bệnh đến BVĐK Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.

b) Đối với CB-CNV của Tập đoàn công tác tại các tỉnh, thành phố khác khi điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh, nếu có chỉ định chuyển viện và người bệnh có nguyện vọng được chuyển về các bệnh viện của Tập đoàn thì chuyển về BV Bưu điện Hà Nội (đối với các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc) hoặc BVĐK Bưu điện TP. Hồ Chí Minh (đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam).

c) Trường hợp người bệnh điều trị tại BV Bưu điện Hà Nội cần điều trị, phục hồi chức năng thì Bệnh viện có thể chuyển người bệnh tới BV Điều dưỡng-PHCN Bưu điện I để tiếp tục điều trị phục hồi; phạm vi quyền lợi được hưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế.

4. Căn cứ kết luận của Lãnh đạo Bộ, Vụ Bảo hiểm y tế phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Ban Thực hiện chính sách BHYT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên để các đơn vị có liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BV Bưu điện, BVĐK Bưu điện, BV Điều dưỡng-PHCN Bưu điện I;
- Các Vụ, Cục: KCB, PC;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nghiêm Trần Dũng