ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5841/TB-SXD-QLKTXD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNHGIÁ XÂY DỰNG.

(Theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng)

Công tác đăng ký và cấp chứng chỉ kỹsư định giá xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày15/07/2010 về sau được thực hiện theo các quy định pháp lý sau:

1/ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ (Nghị định 112/2009/NĐ-CP ) về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2010)

2/ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày26/05/2010 của Bộ Xây dựng (Thông tư 05/2010/TT-BXD ) hướng dẫn về đào tạo bồidưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (cóhiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2010).

Để tạo thuận lợi cho cá nhân lập hồsơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ ChíMinh thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến điều kiện và thành phần hồ sơpháp lý khi đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau :

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒSƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kếtquả : Phòng nhận và trả hồ sơ- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Tầng trệt, số 60 đườngTrương Định, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 39326214 xin số 500(hoặc 412 hoặc 415).

- Fax: (08) 39325269.

- Lịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (từ thứ hai đến sáng thứ bảy,trừ chiều thứ sáu hàng tuần và các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết được nghỉ trongnăm theo qui định).

- Đơn vị thụ lý hồ sơ : PhòngQuản lý Kinh tế Xây dựng – Sở Xây dựng T.p Hồ Chí Minh.

II/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1/ Cá nhân là công dân Việt Nam,người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nguyện vọng và có đủđiều kiện theo quy định tại điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP .

2/ Cá nhân là công chức đang làmviệc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình, đáp ứng đủ điều kiện quy định của Nghị định112/2009/NĐ-CP ; việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy địnhcủa pháp luật về công chức.

3/ Người nước ngoài và người ViệtNam có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do nước ngoài cấp còn giá trị thì đượccông nhận và sử dụng để hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình tại Việt Nam. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do nước ngoài cấp phảiđược dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của phápluật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi hành nghề để theodõi, quản lý.

4/ Quyền và nghĩa vụ của người đượccấp chứng chỉ Kỹ sư định giá thực hiện theo Điều 16 – Thông tư 05/2010/TT-BXD .

III/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHICẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:

A- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNGHẠNG 2:

1/ Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹsư định giá xây dựng hạng 2 :

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau :

a/ Có đầy đủ năng lực hành vi dânsự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khôngđang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b/ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳngtrở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tếdo các tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện cáccông việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

c/ Có giấy chứng nhận đã qua đàotạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

d/ Đã tham gia hoạt động xây dựng ítnhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằngtốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành, thời gian hoạt động xây dựng ít nhấtlà 03 năm.

e/ Đã tham gia thực hiện ít nhất 5công việc trong số các công việc sau (nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định112/2009/NĐ-CP ):

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư (củadự án đầu tư xây dựng công trình);

+ Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tưxây dựng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư,định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng côngtrình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng côngtrình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợpđồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng côngtrình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toánhợp đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toánvốn đầu t­ư xây dựng công trình;

 f/ Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉkỹ sư định giá xây dựng phù hợp theo hướng dẫn tại mục 2 khoản A Phần này dướiđây;

2/ Thành phần Hồ sơ đăng ký cấpchứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, gồm:

a/ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sưđịnh giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

b/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

c/ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụpnếu có bản gốc để đối chiếu của các văn bằng (cao đẳng, đại học, trên đại học),giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứngminh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

d/ Bản khai kinh nghiệm công tácchuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhậncủa cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư.

B- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNGHẠNG 1:

1/ Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹsư định giá xây dựng hạng 1:

a/ Có chứng chỉ kỹ sư định giá xâydựng hạng 2 ;

b/ Có ít nhất 5 năm liên tục tham giahoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấpchứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

c/ Đã tham gia khóa đào tạo, bồidưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

d/ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5công việc nêu tại tiết e – Mục 1 – Khoản A – Phần này.

e/ Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹsư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng2, thì người đề nghị được cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục thamgia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại tiếte – Mục 1 – Khoản A – Phần này.

2/ Thành phần Hồ sơ đăng ký cấp hoặcnâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, gồm :

a/ Đơn đề nghị cấp hoặc cấp nâng hạngkỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 hoặc phụ lục số 2 ban hành theoThông báo này;

b/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp hoặc cấp nâng hạng;

c/ Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giáxây dựng hạng 2 đối với trường hợp đề nghị cấp nâng hạng (trừ trường hợp quyđịnh tại tiết e – Mục 1 – Khoản A – Phần này). Khi nhận chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng hạng 1, nộp lại bản chính chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

d/ Chứng nhận tham gia khoá đào tạo bồidưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng(đối với trường hợp nâng hạng).

e/ Bản khai kinh nghiệm công tácchuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 theo mẫu tại Phụ lụcsố 4 ban hành theo Thông báo này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếpquản lý hoặc của chủ đầu tư.

C- CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁXÂY DỰNG :

Việc cấp lại chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng chỉ thực hiện đối với các chứng chỉ đã được Sở Xây dựng TP.Hồ ChíMinh cấp, khi các chứng chỉ này bị rách, nát hoặc bị mất.

1/ Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lạichứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

a/ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹsư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông báo này;

b/ Chứng chỉ cũ đối với trường hợpbị rách, nát hoặc bản sao có chứng thực trước khi bị rách nát (khi nhận chứngchỉ mới được cấp lại sẽ nộp bản chính). Có giấy xác nhận của cơ quan công anhoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

c/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

2/ Thủ tục cấp lại chứng chỉ :

a/ Người xin cấp lại chứng chỉ nộp01 bộ hồ sơ theo các thành phần quy định nêu trên. Sở Xây dựng Tp. HCM chỉ xemxét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đã nộp đủ thànhphần hồ sơ theo Quy định.

b/ Nội dung của chứng chỉ cấp lạiđược ghi đúng như chứng chỉ cũ (nhưng có ghi cấp lại lần thứ 2,3...).

c/ Nộp lệ phí theo quy định (nêu tạiphần V – Về một số thông tin khác).

IV/ THU HỒI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁXÂY DỰNG :

1/ Người được cấp chứng chỉ kỹ sưđịnh giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợpsau đây:

a/ Tự ý tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứngchỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ để hành nghề;

b/ Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

c/ Sau 3 năm liên tục kể từ khi đượccấp chứng chỉ, không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

2/ Các tổ chức, cá nhân có liên quanđến việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu vi phạm các quy định của củaThông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng (kể từ ngày15/07/2010) thì tùy mức độ vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định của thông tưnày có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sựtheo quy định của pháp luật.

3/ Quy trình thu hồi:

a/ Cá nhân đã được cấp chứng chỉhành nghề kỹ sư định giá xây dựng, có vi phạm trong quá trình hành nghề, đã bịcơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm đến mức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghềđịnh giá xây dựng do Sở Xây dựng cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản2, Điều 9 của Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng, căncứ nội dung xử lý vi phạm, Sở Xây dựng sẽ ban hành Quyết định thu hồi chứng chỉhành nghề kỹ sư định giá xây dựng đã cấp, thời hạn bị tước quyền sử dụng chứngchỉ hành nghề của cá nhân vi phạm theo quy định tại Thông tư nêu trên của BộXây dựng (01 năm hoặc 03 năm hoặc không thời hạn).

Đối với trường hợp thu hồi có thờihạn, khi hết hạn, nếu cá nhân có đơn đề nghị và cam kết còn đầy đủ năng lựchành vi nhân sự, không bị cấm hành nghề hoạt động xây dựng theo quyết định củacơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hìnhsự, chấp hành án phạt tù thì được Sở Xây dựng xem xét, quyết định về việc trảlại chứng chỉ hành nghề cho đương sự.

b/ Quyết định thu hồi chứng chỉ hànhnghề kỹ sư định giá xây dựng của Sở Xây dựng được công bố trên website của BộXây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố theoquy định tại Điều 2, Thông tư số 24/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

V/ MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC:

1/ Mức thu lệ phí cấp chứng chỉKSĐGXD cho mỗi lần cấp (cấp mới, cấp lại , cấp nâng hạng) là 200.000 đồng.

2/ Hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lạichứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được in bằng máy vi tính, khôngđược viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trênhồ sơ. Cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp và nhận kếtquả tại phòng nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minhcó trách nhiệm xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựngtrong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trườnghợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo chongười xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ.

4/ Sau khi được cấp chứng chỉ hànhnghề Kỹ sư định giá xây dựng, vào ngày 15/12 hàng năm người được cấp chứng chỉ đãvà đang hoạt động tư vấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cungcấp thông tin cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liênquan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lụcsố 5 ban hành kèm theo Thông báo này.

5/ Để biết thêm chi tiết, xin liênhệ Phòng nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng, tại số 60 Trương Định, phường 7,quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ Phòng Quản lý kinh tế xây dựng,điện thoại số 39326214 xin số 412 hoặc 413 hoặc 415.

6/ Các biểu mẫu phụ lục ban hành kèmtheo thông báo này gồm Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Xử lý chuyển tiếp:

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 -Thông tư 05/2010/TT-BXD Cụ thể:

- Đối với những hồ sơ nộp trước ngày15/07/2010 thì vẫn thực hiện theo các văn bản quy định trước đây.

- Đối với hồ sơ nộp từ ngày15/07/2010 về sau sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 05/2010/TT-BXD vàThông báo này.

2/ Hiệu lực thi hành:

Thông báo này thay thế thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD ngày 27/10/2008 của Sở Xây dựng TP.HCM và được thực hiệnkể từ ngày 15/07/2010./.

Nơi nhận:
Ban Giám đốc Sở Xây dựng;
Các phòng chức năng thuộc Sở;
Niêm yết tại phòng nhận và trả hồ sơ;
Hệ thống City Web thuộc Sở (để đăng tải);
Lưu VP, QLKTXD;
N.V.H.
Đình kèm Phụ lục 1,2,3,4,5.

GIÁM ĐỐCNguyễn Tấn Bền

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD về thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành