VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀMAU

Ngày 07 tháng3 năm 2011, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn SinhHùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Cùng dự có đại diệnlãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Sau khi nghe Chủtịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hộinăm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiếncủa lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận nhưsau:

I. ĐÁNHGIÁ CHUNG

Năm 2010,Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khókhăn và đạt được những kết quả khá toàn diện: tăng trưởng kinh tế bình quân đạt12,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, tỷ trọng côngnghiệp - xây dựng chiếm 35,9%, dịch vụ chiếm 24,2% và nông nghiệp - thủy sảnchiếm 39,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.000 USD người/năm; thungân sách đạt trên 2.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 38,9% so với năm2009; cơ sở hạ tầng phát triển một bước, đời sống của nhân dân được cải thiệnrõ rệt.

Trong 2 thángđầu năm 2011, các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển khá. So với cùng kỳ,giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 4,9%, công nghiệp tăng 29%, kimngạch xuất khẩu tăng 63%, thu ngân sách tăng 82%.

Tỉnh đã xâydựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyếtsố 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng02 năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có sựchuyển biến tích cực; giải quyết việc làm cho 32.900 lao động; tỷ lệ hộ nghèogiảm còn 6,5%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừngđược củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, CàMau cũng còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: sức cạnhtranh của nền kinh tế chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn thiếu bền vững, năngsuất chưa ổn định; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; môi trường đầu tư tuyđược cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tiến độ giải ngân một số dựán, công trình còn chậm.

II. NHIỆMVỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2011 lànăm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Cà Mau cần khai thác cóhiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Tỉnh; phát huy những thành quả đạt đượctrong các năm qua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Trước mắt, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khaithực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 củaChính phủ, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm kiềm chế lạm phát; trong đó tậptrung phát triển thế mạnh về nông nghiệp - thủy sản theo hướng sản xuất hànghóa chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao sản lượng lương thực,thực phẩm, tăng nguồn cung cho thị trường tạo bình ổn giá, nâng cao đời sốngnhân dân; đảm bảo an sinh xã hội.

2. Rà soát,sắp xếp các công trình, dự án đầu tư theo hướng ưu tiên tập trung cho các côngtrình cấp bách, có hiệu quả, các công trình phục vụ công tác an sinh xã hội,không đầu tư dàn trải; tiết kiệm chi tiêu các nguồn ngân sách. Tập trung triểnkhai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ lâudài, cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện.

3. Tiếp tụcrà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm2020, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệpvà đô thị bảo đảm chất lượng để phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực đểđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: giaothông, thủy lợi, y tế, giáo dục và văn hóa xã hội.

4. Tập trungđào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao không chỉ chotỉnh Cà Mau mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển cho toàn Vùng đồng bằng sông CửuLong; từng bước giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp.

5. Tiếp tụclàm tốt công tác cải cách hành chính; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư;bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao đểphát triển nhanh và bền vững. Tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII vàHội đồng nhân dân các cấp.

III. VỀMỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tưxây dựng đường cứu nạn, cứu hộ ven biển (dự án đường Tắc Thủ - Sông Đốc, dự ánđường U Minh - Khánh Hội): Tỉnh thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại công văn số 1410/VPCP-KTN ngày 09 tháng 3 năm 2011 về việc chủ trươngđầu tư xây dựng bổ sung một số tuyến đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạncho nhân dân trong vùng bão, lũ.

2. Về hỗ trợvốn đầu tư xây dựng các khu tránh trú bão cho tàu cá; các dự án bờ kè chống sạtlở: Tỉnh rà soát quy hoạch, xác định các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư chophù hợp, trên cơ sở đó tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiệnhành; trường hợp khó khăn về nguồn vốn, Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện khi có chủ trương.

3. Về nguồnvốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp của Tỉnh:Thực hiện theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhànước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triểnđường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầnglàng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.

4. Đối vớicác dự án cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và đào tạo: Tỉnhrà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trước mắt tập trung nguồn vốn cho cáccông trình cấp bách, có hiệu quả và các công trình có khả năng hoàn thành trongnăm 2011 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành, cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông
vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương
binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN,
NC, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP(5). 39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ