VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 13 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại đâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các thành viên Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện Tổ giúp việc của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Năm 2008, các Bộ, ngành đã làm tốt công việc được giao, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống HIV/AIDS: nhận thức về các công tác này đã được nâng lên trong cộng đồng dân cư; đã có 20 tỉnh có số người nghiện ma túy giảm; về số người nhiễm HIV có dấu hiệu giảm nhưng số địa bàn quận, huyện, xã phường có người nhiễm HIV lại tăng lên (tăng 3 quận, huyện và 337 xã, phường) so với năm 2007 là vấn đề cần phải quan tâm để đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cũng được đẩy mạnh, giảm được các tụ điểm công khai, phức tạp.

Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế cần phải tập trung chỉ đạo hoàn thiện tiêu chí và phương pháp thống kê về tình hình thực trạng và số lượng người mắc để đánh giá thực trạng của công tác này và đề xuất những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bộ Công an sớm chỉ đạo nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan số người nghiện ma túy giảm nhiều tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để rút ra bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Phần lớn số người liên quan đến tệ nạn xã hội và nghiện ma túy ở nước ta hiện nay tập trung ở lứa tuổi thanh niên, vì vậy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tư cách vừa là Tổ chức đại diện cho tuổi trẻ, vừa là thành viên Ủy ban Quốc gia cần phải vào cuộc thực sự với những giải pháp tổ chức cụ thể, chủ động, nhất là trong nhà trường và tại cộng đồng để phòng, chống các tệ nạn này; không chỉ là người tham gia.

Năm 2009 là năm rất khó khăn chúng ta cần phải quyết tâm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để tạo điều kiện tốt cho việc phát triển kinh tế và xã hội.

2. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số công việc sau:

a) Các Bộ: Công an, Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các Hội nghị: Tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008 và triển khai công tác năm 2009 của Ủy ban Quốc gia; Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải phòng và thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

b) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008 và triển khai công tác năm 2009 sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy trong Quý I năm 2009.

c) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện công tác cai nghiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phong, chống ma túy trong Quý I năm 2009.

- Báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết quả đánh giá mô hình tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ những kết quả đã đạt được sau khi hồi gia toàn bộ số học viên từ các Trường và trung tâm, những đề xuất và kiến nghị; báo cáo về mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở tỉnh Nam Định.

đ) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan báo cáo đầy đủ hơn về thực trạng công tác quản lý tiền chất, việc phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành chức năng quản lý các tiền chất chưa được phân công cho các cơ quan, đơn vị quản lý, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong tháng 3 năm 2009.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chỉ đạo điểm về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện phục hồi tại Sơn La, Nam Định, Hải Phòng và các Bộ, ngành thực hiện các Đề án và Tiểu đề án (đã được các Bộ, ngành phê duyệt theo thẩm quyền nhưng chưa được phân bổ kinh phí năm 2009) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010; nếu cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ứng vốn năm 2010 để triển khai thực hiện.

g) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết quả đánh giá mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang vào đầu tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- TTg CP, các PTTg CP;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, BLĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản