BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VTNN VÀ ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 11/2011
Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Luật An toàn thực phẩm. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng Cục, Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản & Nghề muối và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Sau khi nghe Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản tháng 11/2011 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:
Trong tháng 11 các Tổng Cục, Cục đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ Bộ giao tại các Thông báo kết luận tháng trước, cụ thể: các văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng cơ bản đã đáp ứng kế hoạch đặt ra năm 2011; công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh; công tác thanh, kiểm tra được duy trì và có nhiều tiến bộ ví dụ như việc triển khai Thông tư “14”, Thông tư “13”, Thông tư “25” …
Tuy nhiên tháng 12 và tháng 1/2012 sắp tới người dân có nhu cầu về thực phẩm rất lớn để chuẩn bị đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2012. Vì vậy Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc trong hai tháng cao điểm về an toàn thực phẩm như sau:
1. Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS xây dựng và trình Bộ dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc tăng cường kiểm tra ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2012 (hạn 12/12/11).
2. Tiếp tục xây dựng các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:
- Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu trong kế hoạch đặt ra năm 2011.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Vụ KHCN&MT chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Bộ Y tế rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật nên áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế hay khu vực …
3. Về phí, lệ phí:
Vụ Tài chính tiếp tục đôn đốc các Tổng Cục, Cục khẩn trương xây dựng đề án về phí, lệ phí trình Bộ Tài chính phê duyệt.
4. Công tác thanh, kiểm tra:
- Thanh tra Bộ đề xuất điều chỉnh hệ thống thanh tra chuyên ngành chất lượng, ATTP theo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành NN&PTNT.
- Trong tháng 12, Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Thú y thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy định về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tại các vùng biên giới, giáp ranh xung quanh các thành phố lớn.
5. Về các dự án đầu tư xây dựng tăng cường năng lực 2012:
Vụ Tài chính xem xét, đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp trước 31/12/2011; các Tổng Cục, Cục rà soát, đề xuất Bộ (Vụ Tài chính) tạm ứng nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đầu năm 2012 cho đơn vị mình trong khi chưa có quyết định phân bổ kinh phí 2012.
6. Một số việc đặc biệt cần quan tâm khác:
- Cục BVTV dự thảo văn bản trình Bộ gửi Bộ Y tế Hoa Kỳ, FDA về tình hình Hoa Kỳ áp dụng mức gia hạn mới cho thanh long Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gây khó khăn cho việc sản xuất, kinh doanh của thanh long Việt Nam (hạn 12/12/11).

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

- Cục Thú y chỉ đạo Cơ quan thú y vùng, Chi cục Thú y Hải Phòng rà soát, kiểm tra chặt chẽ tình hình tạm nhập tái xuất nội tạng gia súc, gia cầm vào Việt Nam; báo cáo kết quả với Bộ trưởng và đề xuất những khó khăn, vướng mắc, những việc vượt quá thẩm quyền để Bộ đề xuất Bộ Công an, Công Thương xử lý (hạn 30/12/2011).
Văn phòng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lương Lê Phương (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QL CLNLTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM.
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?