BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6322/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BIẾNĐỘNG DÒNG CHẢY SÔNG VU GIA - THU BỒN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH PHÙ HỢPCHO KHU VỰC QUẢNG HUẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI PHÁT SINH TRÊN LƯU VỰC

Ngày 08 tháng 12 năm 2012 tại ViệnKhoa học thủy lợi Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghePhòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐQG vềĐLHSB) - Viện KHTL Việt Nam báo cáo Đánh giá biến động dòng chảy sông Vu Gia -Thu Bồn và đề xuất giải pháp công trình phù hợp cho khu vực Quảng Huế trongtình hình mới phát sinh trên lưu vực. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyênviên các đơn vị tổng Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, Vụ Quản lýnguồn nước và NSNT, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Quy hoạch thủy lợi); Vụ Kếhoạch, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi6 (Ban 6).

Sau khi nghe báo cáo của PhòngTNTĐQG về ĐLHSB và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng HoàngVăn Thắng đã kết luận như sau:

- Việc bổ sung giải pháp công trìnhkhu vực Quảng Huế rất phức tạp do việc xây dựng các công trình thủy điện trênlưu vực còn đang tiếp tục, việc điều tiết các công trình này còn bất cập, chưatheo quy trình vận hành trên lưu vực. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá biếnđộng và đề xuất giải pháp công trình phù hợp cho khu vực phải được thực hiệnhết sức cẩn trọng.

- Đơn vị Tư vấn cần tổng hợp các ýkiến tham gia, đánh giá làm rõ thêm về nguyên nhân gây bồi lắng, xói lở, thayđổi tỷ lệ phân lưu sông Vu Gia và Quảng Huế; cập nhật các số liệu đầu vào (nhucầu dùng nước, quá trình xả nước xả của các nhà máy thủy điện …) tính toán theonhiều kịch bản: (i) Với trường hợp hiện trạng tự nhiên, công trình, nhu cầudùng nước hạ du và lưu lượng xả của các công trình thủy điện như hiện nay; (ii)Với tương lai các công trình thủy điện được xây dựng đầy đủ theo quy hoạchnhưng vận hành không theo đúng quy trình là đảm bảo dòng chảy môi trường và mộtkịch bản xả đúng dòng chảy môi trường để đánh giá diễn biến dòng chảy tại khuvực Quảng Huế.

- Ban 6 cần thuê chuyên gia có đủnăng lực, kinh nghiệm thực hiện việc thẩm tra, phản biện để Tư vấn hoàn thiệnBáo cáo đề tài đáp ứng nội dung đề cương được duyệt. Trên cơ sở đó, nghiệm thu,thanh toán đề tài theo quy định.

- Việc xây dựng công trình điềutiết nước mùa kiệt tại cửa vào sông Quảng Huế cần phải xem xét đảm bảo đầy đủ,hài hòa lợi ích, nhu cầu dùng nước của cả hạ du sông Vu Gia và hạ du sông ThuBồn; xem xét sự ảnh hưởng của công trình đối với xung quanh khi có lũ; vấn đềxử lý bồi lắng hạ du Vu Gia và việc phòng chống tái cắt dòng Quảng Huế do hìnhthành các khe lạch mới trên bãi …. Với điều kiện địa chất lòng sông và biếnđộng dòng chảy phức tạp nên trước mắt nghiên cứu chọn giải pháp mềm, kết hợpbiện pháp phi công trình. Từ đó tiếp tục quan trắc đánh giá đề xuất bước đitiếp theo.

- Ban 6 giao đơn vị Tư vấn nghiêncứu đề xuất giải pháp xử lý bước đầu tại khu vực cửa vào sông Quảng Huế (xemxét phương án kè Hướng dòng), lập hồ sơ thiết kế để trình Bộ phê duyệt bổ sungthực hiện ngay trong năm 2013 bằng nguồn vốn kết dư của Dự án Chỉnh trị sôngQuảng Huế đã được duyệt.

- Giao Viện Quy hoạch thủy lợi ràsoát, báo cáo những vấn đề còn tồn tại trong quy hoạch sông Vu Gia - Thu Bồn,báo cáo Bộ (trong rà soát quy hoạch thủy lợi toàn quốc).

Văn phòng Bộ xin thông báo để cáccơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- P.TCT Vũ Văn Thặng;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH;
- Ban Quản lý ĐT&XDTL 6;
- Viện KHTL Việt Nam;
- Phòng TNTĐQG về ĐLHSB;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Duy Thái