BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI
CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH THÚ Y THỦY SẢN
Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác kiểm dịch thú y thủy sản. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y. Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng kết luận như sau:
Công tác quản lý thú y thủy sản còn nhiều tồn tại như: nhiều tôm bố mẹ nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn, quản lý kiểm dịch và cấp phép ở một số cơ sở chưa nghiêm túc, năng lực của nhiều phòng xét nghiệm bệnh chưa đạt yêu cầu. Để quản lý tốt chất lượng giống cho vụ nuôi năm 2012, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây:
1. Cục Thú y
- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản kiểm tra công tác quản lý chất lượng giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra của các địa phương. Báo cáo Bộ kết quả kiểm tra trước 20 tháng 1 năm 2012.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 06/2010/TT-BNN ngày 02/02/2010 cho phù hợp với thực tiễn sản xuất.
- Chứng nhận và công bố các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản; Xây dựng kế hoạch nâng cấp các phòng chưa đạt tiêu chuẩn; Yêu cầu các đơn vị phải căn cứ kết quả xét nghiệm để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

>> Xem thêm:  Các trường hợp thu hồi đất ? Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

2. Tổng cục Thủy sản
Chủ trì, phối hợp với Cục Thú y tổng hợp danh sách các công ty nhập tôm bố mẹ vào Việt Nam; Lập đoàn công tác kiểm tra điều kiện sản xuất và chất lượng tôm bố mẹ của các công ty này. Yêu cầu các công ty phải có chứng nhận sạch bệnh của tổ chức OIE mới đồng ý cho nhập tôm vào Việt Nam.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Các Thứ trưởng: Diệp Kỉnh Tần, Nguyễn Thị Xuân Thu;
- Cục Thú y;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?