VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 64/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 24/03/2007, tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan: Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.

Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long là Chương trình trọng điểm quốc gia, trực tiếp đảm bảo cho nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt có cuộc sống an toàn, ổn định, không phải di dời khi có lũ. Chương trình này là một trong những nội dung quan trọng trong Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 6/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005.

Chương trình có ý nghĩa tổng hợp cả về chính trị, kinh tế-xã hội, kết hợp với đảm bảo an ninh, quốc phòng, với mục tiêu đề ra là tổ chức lại dân cư theo cụm, tuyến để bố trí 200.000 hộ với khoảng 1 triệu dân vùng ngập lũ đến sống an toàn, ổn định và từng bước phát triển bền vững trong các cụm, tuyến dân cư. Chương trình đã góp phần hạn chế được rất nhiều thiệt hại do lũ gây ra trong các năm qua, nhất là thiệt hại về người.

2. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân vùng ngập lũ, sau 5 năm triển khai thực hiện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu của Chương trình đề ra, cụ thể:

- Về công tác tôn nền, đắp bờ bao: Đã triển khai tôn nền 749 cụm, tuyến dân cư (3.250 ha) và đắp 61 bờ bao khu dân cư có sẵn; trong đó 737 cụm, tuyến và 61 bờ bao đã hoàn thành, đạt 99% so với kế hoạch đề ra.

- Về xây dựng kỹ thuật hạ tầng thiết yếu: giao thông nội bộ đã hoàn thành tại 534 cụm, tuyến cần xây dựng, đạt 75%; hệ thống thoát nước đã hoàn thành tại 437 cụm, tuyến, đạt 67%; hệ thống cấp nước sinh hoạt đã hoàn thành tại 504 cụm, tuyến, đạt 69%; hệ thống cấp điện sinh hoạt đã hoàn thành 573 cụm, tuyến, đạt 78% so với kế hoạch.

- Về công tác xây dựng nhà ở và bố trí dân cư: đã xây dựng được 73.000 căn, đạt 62%; đã bố trí 71.400 hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến và khu dân cư trong bờ bao, đạt 70% so với kế hoạch.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy được nội lực, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới các địa phương có liên quan. Trong quá trình thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

3. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình có những tồn tại, yếu kém cần rút kinh nghiệm, cụ thể: tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng (giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, điện), công tác lắp dựng nhà cho hộ nghèo và việc đưa dân vào ở trong các cụm, tuyến còn chậm, chưa đồng bộ; quy mô, cách thức xây dựng hạ tầng trong một số cụm, tuyến chưa phù hợp, làm tăng chi phí đầu tư; chất lượng xây dựng một số công trình chưa cao; việc giải ngân, thanh quyết toán chậm; một số nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và chưa lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn.

II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THANH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2007:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng ngập lũ có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm hoàn thành dứt điểm Chương trình trình trong năm 2007 và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân vùng ngập lũ; từng địa phương phải rà soát khối lượng công việc còn lại; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó lập kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành công tác tôn nền, đắp bờ bao trong quý II và hoàn thành việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trong các cụm, tuyến trong quý III năm 2007; từng quý, UBND các tỉnh phải có báo cáo chi tiết kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Song song với việc hướng dẫn người dân làm nhà ở trong các cụm, tuyến, phải hoàn thành việc xây dựng nhà ở bán trả chậm cho dân trong quý III năm 2007; đồng thời rà soát lại tiêu chuẩn, đối tương và làm tốt công tác truyên truyền, vận động người dân vùng ngập lũ vào sinh sống an toàn, ổn định trong các cụm, tuyến trước tháng 10/2007.

- Phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội bảo đảm vốn tín dụng cho Dự án. Chỉ đạo chủ đầu tư và các ngành chức năng của địa phương thực hiện công tác thanh toán và quyết toán vốn theo chế độ hiện hnàh; đồng thời chủ động bố trí phương án thu hồi nợ theo cam kết. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

- Tổ chức quản lý thật tốt các dự án sau đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường (nước sạch, nước thải, rác thải). Phải có biện pháp phòng, chống sạt lở, bảo vệ bờ, đê bao, trồng cây chắn sóng, cây xanh trên các cụm, tuyến dân cư.

- Đầu tư và có giải pháp kết hợp giữa chung sống với lũ với viêch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và chống tái nghèo, tiến tới cải thiện một cách vững chắc đời sống nhân dân trong các cụm, tuyến.

- Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí (kể cả vốn vay), các địa phương phải chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để hoàn thành Chương trình.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp các tỉnh có biện pháp xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân.

3. Các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh xem xét, ưu tiên giải quyết vốn thuộc chương trình giao thông nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình xây dựng, nâng cấp trường học; chương trình y tế và các chương trình khác để các địa phương hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư nhằm nâng cao điều kiện sống của các hộ dân; đồng thời, nâng cao hiệu quả đầu tư; lưu ý quy hoạch các hệ thống giao thông phục vụ các cụm, tuyến phải hợp lý, thuận tiện và đảm bảo an toàn.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và UBND các địa phương nghiên cứu đưa ra các ngành nghề phù hợp, kết hợp đào tạo nghề cho người dân trong cụm, tuyến dân cư nhằm để tạo công ăn việc làm, bảo đảm ổn định và từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân trong cụm, tuyến dân cư.

5. Bộ Xây dựng, Ban điều phối Chương trình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; có kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lương và hiệu quả. Bộ Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện vào tháng 7/2007; chỉ đạo các địa phương tổng kết Chương trình và tổng hợp, báo cáo tổng kết Chương trình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đầu năm 2008.

6. Bộ Xây dựng và các địa phương đánh giá rút kinh nghiệm để xây dựng Chương trình giai đoạn 2008-2010 đối với vùng thường xuyên ngập lũ và sạt lở của đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. VỀ XỬ LÝ, BỔ SUNG VỐN (KỂ CẢ VỐN VAY) CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung vốn (kể cả vốn vay) để hoàn thành Chương trình theo đúng mục tiêu đề ra như đề nghị của Bộ Xây dựng.

1. Đối với vốn bổ sung tôn nền, đắp bờ bao (tăng thêm) từ ngân sách Trung ương: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát lại nhu cầu bổ sung vốn cho khối lượng tôn nền, đắp bờ bao tăng thêm theo kế hoạch của các địa phương, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 4/2007. Trước mắt, để hoàn thành công trình kịp thời trước mùa lũ năm 2007, giao Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn cho các Tỉnh để thi công.

2. Đối với phần vốn vay để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư: Đồng ý về nguyên tắc xử lý bổ sung (khoảng 400 tỷ đồng) để cho các địa phương vay; Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm việc với các tỉnh xác định cụ thể nhu cầu vay vốn của từng tỉnh; phối hợp với Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

3. Đối với phần vốn cho dân vay để làm nhà ở: Bộ Tài chính chuyển đủ số vốn còn lại của Chương trình cho Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục huy động nguồn vốn cho dân vay để mua nhà ở trả chậm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, cơ quan nêu trên khẩn trương xử lý, giải quyết vốn (kể cả vốn vay) cho các địa phương trong tháng 4/2007 để hoàn thành dứt điểm Chương trình trong năm 2007. Trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Đồng ý về nguyên tắc cho các hộ dân vay bổ sung 2 triệu đồng/hộ để làm nhà ở thuộc nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) đối với những hộ khó khăn, không có điều kiện bao che. lát nền.

Nguồn vốn cho vay này được trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cho vay theo quy định.

5. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của các địa phương về việc hỗ trợ bổ sung vốn đối với các Dự án bờ bao khu dân cư có sẵn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Thủy sản, Giao thông vận tải, Y tế, GD&ĐT, Lao động- Thương binh và XH;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: Long An, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Ngân hàng Chính sách XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NC, KG, CN, VX, ĐP, Vụ IV, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN(5). Huệ 60

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy