BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6443/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tạiTP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1169/TB-PTPLHCM ngày 04/6/2015 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy lụa (bán thành phẩm) làm khăn ăn, JR- NTVM220-SVP-1, Jumbo Roll Serviette, màu trắng, cuộn lớn, rộng: 220 mm, đường kính: 1143 mm, 60.117 kg/cuộn, hàng mới 100% (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH NTPM (Việt Nam); Địa chỉ: số 22 VSIP II-A, đường số 23, KCN Việt Nam-Singapore, Tân Uyên, Bình Dương; Mã số thuế: 3702128870.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033405562/A12 ngày 18/3/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Giấy để làm khăn ăn, được làm từ bột giấy tẩy trắng, định lượng một lớp 17.8 g/m2, độ bền kéo theo chiều ngang là 91.4 N/m, theo chiều dọc là 266 N/m, độ trắng 75.1%, khả năng hấp thụ nước > 7 g/g, dạng cuộn, chiều rộng 22 cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy để làm khăn ăn, được làm từ bột giấy tẩy trắng, định lượng một lớp 17.8 g/m2, độ bền kéo theo chiều ngang là 91.4 N/m, theo chiều dọc là 266 N/m, độ trắng 75.1%, khả năng hấp thụ nước > 7 g/g, dạng cuộn, chiều rộng 22 cm.

Thuộc nhóm 48.18 “Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulô hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn lau tay, giấy lụa lau, khăn mặt, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo”, phân nhóm 4818.30- - Khăn trải bàn và khăn ăn” mã số 4818.30.20 “- - Khăn ăn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng XNK NKCN (Cục Hải quan Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) (Đ/c: số 22 VSIP II-A, đường số 23, KCN Việt Nam-Singapore, Tân Uyên, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái