BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6468/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNHTRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hảiquan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tíchđể phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơnđề nghị số 201501TLC ngày 09/6/2015 của Công ty TNHH Thương mại quốc tế ThủyLinh, mã số thuế: 0101099475;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Compute Stick (Máy tính mini dạng thẻ)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy tính siêu nhỏ, có khả năng thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tầng 2.4 GHz (công suất phát lớn nhất < 60mW).

Ký, mã hiệu, chủng loại: BOXSTCK1A32WFC 941865

Nhà sản xuất: Intel - USA.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Cấu tạo: Mặt hàng có hình dạng bên ngoài gần giống 1 USB thông thường, có đầu cắm (giắc cắm) HDMI 1.4a. Bên ngoài mặt hàng còn có: Nút nguồn để tắt bật (power button), cổng chờ để kết nối USB 2.0 và USB nhỏ, rãnh để đọc thẻ nhớ Micro SD...

Mặt hàng cấu tạo bên trong gồm bộ lưu trữ eMMC, bộ nhớ trong DDR3L, bộ phận thu, phát sóng wifi và Bluetooth đã được cài sẵn bên trong.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Khi kết nối với màn hình có cổng giao tiếp HDMI tạo thành 01 máy vi tính (máy xử lý dữ liệu tự động).

- Công dụng theo thiết kế: Khi được kết nối với màn hình có cổng giao tiếp HDMI tạo thành 01 máy xử lý dữ liệu tự động, có khả năng chuyển tải nội dung Streaming (dùng để chuyển hình ảnh và nội dung từ điện thoại, tablet đến tivi, màn hình), thu phát sóng vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tầng 2.4 GHz (công suất phát lớn nhất < 60mW).

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Compute Stick (Máy tính mini dạng thẻ).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy (bộ) xử lý dữ liệu tự động dạng siêu nhỏ; khi được kết nối với màn hình có cổng giao tiếp HDMI tạo thành 01 máy xử lý dữ liệu tự động, có khả năng chuyển tải nội dung Streaming (dùng để chuyển hình ảnh và nội dung từ điện thoại, tablet đến tivi, màn hình), thu phát sóng vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tầng 2.4 GHz (công suất phát lớn nhất < 60mW).

Ký, mã hiệu, chủng loại: BOXSTCK1A3 2 WFC 941865

Nhà sản xuất: Intel - USA.

thuộc nhóm 84.71: “Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, phân nhóm 8471.50: “- Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất”, mã số 8471.50.90: “- - Loại khác ’’ tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thương mại quốc tế Thủy Linh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thương mại quốc tế Thủy Linh (số 31 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Hạnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ giá trị sử dụng đối với tổ chức,cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.