BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 655/PTTH &TTĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 3

CỦABAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN ẢNH, PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜITRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN NĂM 2010

Ngày 13 tháng 8 năm 2010, Ban Tổchức Liên hoan Ảnh, Phim Tài liệu và phóng sự về đất nước, con người trong cộngđồng ASEAN năm 2010 đã tổ chức phiên họp lần thứ ba dưới sự chủ trì của Thứtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan.

Nội dung các công việc tiếp theogồm:

1. Ngày 12 tháng 8 năm 2010,Trưởng Ban Tổ chức đã ra quyết định số 56/QĐ-PTTH &TTĐT thành lâp danh sáchTổ Thư ký và Tổ Điều phối- giúp việc Ban tổ chức Liên hoan. Đề nghị Tổ trưởngTổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Điều phối- giúp việc phân công trách nhiệm cho cácthành viên trong tổ. Hàng tuần, Tổ trưởng Tổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Điều phối-giúp việc báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho Trưởng ban Tổ chức.

2. Đề nghị Trung tâm Báo chí vàHợp tác truyền thông quốc tế phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam để tổchức tuyên truyền về Liên hoan đến các hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam,khuyến khích các hội viên tích cực tham gia gửi tác phẩm dự thi Liên hoan.

3. Ngày 12 tháng 8 năm 2010, BộThông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Thông tấn xã Việt Nam tăngcường phối hợp trong việc tổ chức Liên hoan. Vì vậy, đề nghị Thông tấn xã Việt Namkhẩn trương triển khai các hoạt động: liên hệ với các Phân xã của mình đặt tạicác nước ASEAN để phối hợp việc tuyên truyền và phát động sự tham gia của cácnước; đăng tải và phát sóng các thông tin về Liên hoan trên các phương tiệnthông tin của Thông tấn xã Việt Nam; chỉ đạo các đơn vị thông tin về ảnh vàtruyền hình của Thông tấn xã tích cực tham gia gửi tác phẩm dự thi.

4. Đề nghị Thông tấn xã Việt Namxây dựng và hoàn thiện tiêu chí chấm thi đối với tác phẩm ảnh và có văn bản gửiBan Tổ chức (thông qua Tổ Thư ký) trước ngày 20/8/2010.

5. Đề nghị Trung tâm Báo chí vàHợp tác truyền thông quốc tế phối hợp với Cục QL Phát thanh, truyền hình vàthông tin điện tử xây dựng và hoàn thiện tiêu chí chấm thi đối với tác phẩmphim tài liệu, phóng sự và có văn bản gửi Ban Tổ chức (thông qua Tổ Thư ký)trước ngày 20/8/2010.

6. Đề nghị Thông tấn xã Việt Namdự kiến danh sách Ban giám khảo sơ khảo và Ban Giám khảo chung khảo đối vớiphần thi ảnh. Danh sách Ban giám khảo dự kiến đề nghị gửi về Ban Tổ chức (thôngqua Tổ Thư ký) trước ngày 20/8/2010.

7. Đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin truyền thông tiếp tục tăng cường liên hệ với Đài truyền hình Trungương các nước ASEAN để đề nghị họ tham gia tuyên truyền về Liên hoan và gửi tácphẩm dự thi.

8. Đề nghị Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnhViệt Nam liên lạc với hiệp hội nhiếp ảnh các nước ASEAN để đề nghị họ tham giatuyên truyền về Liên hoan và gửi tác phẩm dự thi.

9. Đề nghị Trung tâm báo chí hợptác truyền thông quốc tế thiết kế logo của Liên hoan, thiết kế Banner để đề nghịBộ Ngoại giao đưa lên website của Bộ Ngoại giao và website Asean của Bộ Ngoạigiao.

10. Đề nghị Cục QL Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với Trung tâm báo chí hợp tác truyềnthông quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế để cập nhật thông tin liên quan đến Liên hoanđể đưa lên website của Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Đề nghị Cục QL Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thông tinvà Truyền thông tham gia buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, ngày26/8/2010 để thông báo về Liên hoan.

12. Ngày 23/8/2010, Ban tổ chứcsẽ tổ chức buổi họp tiếp theo. Đề nghị các thành viên Ban tổ chức họp đầy đủ./.

Nơi nhận:
- Các thành viên của Ban tổ chức Liên hoan;
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Lưu: VT, Cục PTTH, TH(30)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QL PTTH&TTĐT
Chu Văn Hòa