BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6562/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của BộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hải Phòng tại Thông báo số 146/TB1 -CNHP ngày 10/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: Phụ gia thực phẩm - Đường tinh khiết dùng trong thực phẩm Isomalt DC100.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam; Đ/c: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh; MST: 0310474190.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040050172/A41 ngày 14/5/2015 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đường Isomalt (hỗn hợp của 6-0-a-D- glucopyranosyl-D-sorbitol và 1-0-a-D-glucopyranosyl-D-manitol.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đường Isomalt (hỗn hợp của 6-0-a-D- glucopyranosyl-D-sorbitol và 1-0-a-D-glucopyranosyl-D-manitol.

mã số 2940.00.00 "Đường, tinh khiết về mặt hóa học, trừ sucroza, lactoza, mantoza, glucoza và fructoza; ete đường, axetal đường và este đường, và muối của chúng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.37, 29.38, hoặc 29.39" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Brenntag Việt Nam (Đ/c: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phủ Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái