ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 67/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 1983

THÔNG BÁO

VỀTHỜI HẠN NỘP ĐƠN VÀ XEM XÉT VIỆC CẤP SỔ NHẬN TIỀN, SỔ NHẬN HÀNG THEO QUYẾT ĐỊNH151 CỦA HĐBT

1. Các hộ thường xuyên nhậntiền, nhận hàng của người thân ở nước ngoài gởi về muốn xin cấp sổ nhận tiền vànhận hàng thì làm đơn nộp Uỷ ban nhân dân phường, xã theo thể thức đã hướngdẫn. Thời hạn nộp đơn được gia hạn đến hết ngày 30-4-1983.

2. Các hộ không thường xuyênnhận tiền và nhận hàng, khi có tiền hàng của người thân gởi về muốn nhận cũnglàm đơn nộp Uỷ ban nhân dân phường, xã theo thể thức đã hướng dẫn (chú ý chỉlàm đơn khi có tiền hàng gởi về).

3. Hội đồng xét duyệt của Uỷ bannhân dân thành phố đặt tại Uỷ ban nhân dân các quận, huyện sẽ tiếp tục xem xétcác đơn của các hộ không thường xuyên nhận tiền, nhận hàng và các trường hợpđột xuất nộp đơn chậm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn