VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2009

Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác đặc xá năm 2009. Tham dự Hội nghị có các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; Tổ trưởng các Tổ chuyên viên giúp việc cho Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; Tổ trưởng các Tổ thẩm định liên ngành. Sau khi nghe Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá (Bộ Công an) báo cáo về kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2009 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kết luận như sau:

1. Chủ trương tiến hành đặc xá vào dịp Tết Nguyên đán là rất đúng đắn, tạo được sự đồng tình sâu rộng trong nhân dân được dư luận quốc tế hoan nghênh; thể hiện chính sách nhân đạo, khoan dung của Đảng và Nhà nước ta đối với những người phạm tội đã ăn năn hối cải, cải tạo tốt.

2. Đặc xá lần này, mặc dù thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã đề nghị Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 15.140 người, là đợt đặc xá có số lượng lớn nhất kể từ trước đến nay. Đạt được kết quả đó, trước hết là có sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và của các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; đặc biệt là cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.

Các cơ quan thông tin truyền thông đã tuyên truyền tích cực, kịp thời và sâu rộng về đặc xá năm 2009. Nội dung tuyên truyền đã bám sát nội dung, yêu cầu của công tác đặc xá, có tác dụng giáo dục đối với các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng; làm cho nhân dân và quốc tế hiểu rõ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.

3. Về các đề xuất nêu ra tại Hội nghị như: điều kiện xét đặc xá đối với số đối tượng như già yếu, bệnh tật nặng nhưng chưa chấp hành xong phần dân sự; điều kiện đặc xá đối với phạm nhân phạm tội về ma tuý; cải tiến trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá, giao Bộ Công an tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định trong các đợt đặc xá tới.

Đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước báo cáo Chủ tịch nước: trong các đợt đặc xá tới, cần có chủ trương đặc xá sớm để có thời gian triển khai thực hiện; mời Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước bố trí thời gian đến thăm một số trại giam, trại tạm giam để chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và công tác đặc xá.

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chương trình kiểm tra, giám sát các trại giam, trại tạm giam theo tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

4. Các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá cần phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá (Cục V26 - Bộ Công an) bố trí thời gian tổ chức đến thăm các trại giam, trại tạm giam để kiểm tra tình hình, qua đó phát hiện các vấn đề về đặc xá cần giải quyết để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý phù hợp.

5. Về kinh phí chi cho hoạt động đặc xá, sau khi có đề nghị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính cấp kinh phí kịp thời thu quy định.

Giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đưa kinh phí này vào dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để chủ động trong triển khai thực hiện.

6. Về khen thưởng: Các cơ quan là Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá sớm xem xét, làm thủ tục đề nghị khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2009 thuộc đơn vị mình.

7. Về chủ trương đặc xá năm 2009 đợt 2, giao Bộ Công an nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Chủ tịch nước (để báo cáo);
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Các Thành viên HĐTVĐX;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN Kiều Đình Thụ, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ