BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7166/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hảiquan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thànhphố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1264/TB- PTPLHCM ngày 12/6/2015 và đề nghịcủa Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hànghóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy cuộn, định lượng KS 140 GSM, khổ 1250mm đến 1450mm - TEST LINER PAPER KS 140 GSM (dùng để sản xuất bao bì carton), hàng mới 100% (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa. Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 7, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600648493

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035965860/A12 ngày 13/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Kraft lớp mặt không tráng phủ, thành phần bột giấy hóa học trên 80%, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 137.1 g/m2, độ bục 550.2 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 135cm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Kraft lớp mặt không tráng phủ, thành phần bột giấy hóa học trên 80%, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 137.1 g/m2, độ bục 550.2 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 135 cm

thuộc nhóm 48.04 “Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03”, phân nhóm Kraft lớp mặt mã số 4804.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa
(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các chi nhánh;
- Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1, Đường số 7, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái