BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7180/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hảiquan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đểkiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại tại thông báo số 722/TB-PTPL ngày03/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Than gáo dừa dùng để sản xuất than hoạt tính. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Hải San; Địa chỉ: Số 3, ngõ 34, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; Mã số thuế: 4900775864.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037903364/A11 ngày 24/4/2015 tại Chi cục Hải quan Tân Thanh - Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Than được các bon hóa từ xơ và gáo dừa, đã được đóng bánh.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Than được các bon hóa từ xơ và gáo dừa, đã được đóng bánh.

Thuộc nhóm 44.02 “Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối”, phân nhóm 4402.90 “- Loại khác”, mã số 4402.90.10 “- - Than gáo dừa” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Hải San (Đ/c: Số 3, ngõ 34 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái