BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7207/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hảiquan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. HảiPhòng tại Thông báo số 113/TB1 -CNHP ngày 08/5/2015 vàđề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kếtquả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PGCS#& Phụ gia cao su HIGH POLYMER STABILIZER SP-P (là chế phẩm dùng trong cao su có chứa thành phần silic dioxide và sáp polyethylene)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH giầy SUN JADE Việt Nam; Đ/c: Lô B, KCN Lễ Môn, Tp. Thanh Hóa; MST: 2801149968.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10038215155/E21 ngày 27/4/2015 tại Chi cục Hải quan quản lý hàngĐầu tư Gia công - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chếphẩm dùng trong cao su có thành phần chính là silic dioxide và sáp polyethylene

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng trong cao su có thành phần chính là silic dioxide và sáp polyethylene

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác” mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng
Đầu tư Gia công - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH giầy SUN JADE Việt Nam (Đ/c: Lô B, KCN Lễ Môn, Tp. Thanh Hóa);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái