B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7250/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

vỀ kẾt quẢ phân loẠi đỐi vỚi hàng hóa xuẤt khẨu,nhẬp khẨu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1354/TB-PTPLHCM ngày 24/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 25: Chất xúc tiến lưu hóa cao su từ bột mica- Accerlator. DM-70. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yong Jin Vina; ĐC: D-4U-CN, D-4W-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700789836.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039002843/A12 ngày 07/05/2015 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần bao gồm Benzothiazyl disulfide, chất mang Ethylene-propylene-ethylidenenorbomene terpolymer, phụ gia, ở dạng hạt, hàm lượng tro 1.16%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần bao gồm Benzothiazyl disulfide, chất mang Ethylene-propylene-ethylidenenorbomene terpolymer, phụ gia, ở dạng hạt, hàm lượng tro 1.16%.

thuộc nhóm 38.12 “Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic”, mã số 3812.10.00 - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Yong Jin Vina; ĐC: D-4U-CN-D-4W-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái