BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7273/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan,kiểm tra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1105/TB-PTPLHCM ngày 22/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước FON WHITE PASTE (Mục 16).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH CHOKWANG VINA; địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; mã số thuế: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035713204/A12 ngày 07/04/2015 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bán thành phẩm sơn từ polyme acrylic. Thành phần gồm Titan dioxit, Aluminium hydroxide, Nhựa acrylic và hỗn hợp dung môi hữu cơ như Toluene; Propylene glycol 1-methyl ether acetate; Benzene, 1,2,3- trimethyl-; Acrylic acid ethyl ester. Hàm lượng rắn là 44.51%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bán thành phẩm sơn từ polyme acrylic. Thành phần gồm Titan dioxit, Aluminium hydroxide, Nhựa acrylic và hỗn hợp dung môi hữu cơ như Toluene; Propylene glycol 1-methyl ether acetate; Benzene, 1,2,3- trimethyl-; Acrylic acid ethyl ester. Hàm lượng rắn là 44.51%.

thuộc nhóm 32.08Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) m từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này” phân nhóm 3208.20 “- Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl”, mã số 3208.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL và các chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH CHOKWANG VINA; (Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái