BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7480/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tai chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1503/TB-PTPLHCM ngày 9/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 3 tờ khai) Cáp thép 24mmx1000m/cuộn, cấu trúc 6xWS36+IWRC, mạ kẽm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP phát triển kinh tế Đông Nam Á; Địa chỉ: 196 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh; MST: 0304228648

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030048303/A11 ngày 9/2/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây bện tao, bằng thép, loại 1 lớp (single layer rope), không khóa, không chống xoay, tao tròn, bề mặt không cách điện. Cấu tạo: Dạng cuộn, có 6 dây tao (strand) xoắn với nhau quanh một dây lõi (steel core), mỗi tao có 36 sợi Φ1,4mm được mạ kẽm. Dây lõi loại 7x7 (7 tao, mỗi tao có 7 sợi), chiều sắp xếp xoắn của dây bện tao loại phải-Right regular lay. Cấu tạo dây có ký hiệu 6xWS36+IWRC, kích cỡ: Φ24mmx cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Galvanized, steel wire rope

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây bện tao, bằng thép, loại 1 lớp (single layer rope), không khóa, không chống xoay, tao tròn, bề mặt không cách điện.

Cấu tạo: Dạng cuộn; có 6 dây tao (strand) xoắn với nhau quanh một dây lõi (steel core), mỗi tao có 36 sợi Φ1,4mm được mạ kẽm. Dây lõi loại 7x7 (7 tao, mỗi tao có 7 sợi), chiều sắp xếp xoắn của dây bện tao loại phải-Right regular lay. Cấu tạo dây có ký hiệu 6xWS36+IWRC, kích cỡ: Φ24mmx cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 6XWS36+IWRC

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 73.12 “Dây bện tao, thừng, cáp, băng tết, dây treo và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện” phân nhóm 7312.10 - Dây bện tao, thừng và cáp; phân nhóm - - Loại khác; mã số 7312.10.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái