BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/TB-QLCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

Ngày 19 tháng 5năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 4936/QĐ-BCT vềviệc bổ nhiệm ông Trịnh Anh Tuấn, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý cạnhtranh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.

Mẫu chữ ký của ông Trịnh Anh Tuấn,

Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Thông báo 75/TB-QLCT năm 2014 giới thiệu chức danh và chữ ký ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Cục Quản lý cạnhtranh xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Trịnh Anh Tuấn để các cơ quan,đơn vị biết và liên hệ công tác./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Lưu : VT.

TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tạ Mạnh Cường