B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7623/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểmtra cht lượng, kim tra an toàn thựcphm; Thông tư s 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 749/TB-PTPL ngày 8/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 tờ khai) Bu lông điều chỉnh 17915-GHB-6200

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Yamato Industries Việt Nam;

Địa chỉ: Lô I1, KCN Quế Võ, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh; MST: 2300340145

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10038727463/A12 ngày 5/5/2015 đăng ký tại Đội TTHQ quản lý các khu công nghiệp Quế Võ- Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan Bắc Ninh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm bằng thép, đã được mạ kẽm, chiều dài 40mm, 01 đầu đã được tạo ren ngoài, đường kính đỉnh ren 6mm, có lỗ đường kính 2,5mm, dài 25,5mm, 01 đầu còn lại dạng hình trụ, dài 3mm đường kính ngoài 8mm, có lỗ đường kính 6mm, đoạn giữa dài 11,5mm, có dạng hình lục giác.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Sản phẩm bằng thép, đã được mạ kẽm, chiều dài 40mm, 01 đầu đã được tạo ren ngoài, đường kính đỉnh ren 6mm, có lỗ đường kính 2,5mm, dài 25,5mm, 01 đầu còn lại dạng hình trụ, dài 3mm đường kính ngoài 8mm, có lỗ đường kính 6mm, đoạn giữa dài 11,5mm, có dạng hình lục giác.

thuộc nhóm 73.18 “Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng st hoặc thép”; phân nhóm - Các sản phẩm đã ren; mã số 7318.19.00 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh,TP (để thực hiện);
-
Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ Bắc Ninh;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Yamato Industries Việt Nam; (Lô I1, KCN Quế Võ, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh)
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái