B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7909/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thôngbáo số 1466/TB-PTPLHCM ngày 30/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuấtnhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NL sử dụng trong ngành dệt. Poly (vinyl alcohol) có chứa các nhóm axetat chưa thủy phân, dạng phân tán. Sizes for textile warping shuntex POI-25. (Mục 1 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Dệt Jomu (Việt Nam);

Địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

MST: 3600661374.

3. Số, ngày tkhai hải quan: 10041035551/A12 ngày 26/05/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng ~42%, dạng lỏng, phân tán trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (vinyl alcohol) với hàm lượng ~42%, dạng lỏng, phân tán trong nước.

thuộc nhóm 39.05Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.; phân nhóm 3905.30 “- Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thủy phân; mã s3905.30.10“- - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục HQ Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Dệt Jomu (Việt Nam)- KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái