B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7913/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và côngvăn trao đổi nghiệp vụ của Trung tâm phân tích phân loại hànghóa XNK tại thông báo số 777/TB-PTPL ngày 10/07/2015 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóanhư sau:

1. Tên hàng theo khai báo: FF435 Hóa chất xử lý cuối: Protefix FF435. Tên hóa học: Poly Ammonnium base polyme mixture 30%. (Mục 16 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex;

Địa chỉ: Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

MST: 2600109588;

3. Số, ngày tkhai hải quan: 10037816181/E31 ngày 23/04/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Phú Thọ. (Cục HQ TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm dùng trong công nghiệp dệt, thành phần chính là acrylic polyme quaternary ammonium.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng trong công nghiệp dệt, thành phần chính là acrylic polyme quaternary ammonium.

thuộc nhóm 38.09 “Cht đ hoàn tất, các cht tải thuc đ làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc đ hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử hoàn tt vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.; phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự”; mã số 3809.91.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Phú Thọ (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex- Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái