BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7965/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/ND-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 1 56/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ s kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tạiThông báo số 450/TB-PTPL ngày 05/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 8: Cht xúc tiến lưu hóa cao su 29-RX01

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sentec Hà Nội; Đ/c: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Mã số thuế: 2300247361.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031910642/A12 ngày 05/3/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan Bắc Ninh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Antimon oxit, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 29-RX01 Antimony Trioxide Flame Retardant.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Antimon oxit, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 28.25 "Hydrazin và hydroxilamin và các mui vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kimloại khác", mã số 2825.80.00 Antimon oxit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục HQ Bắc Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái