BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7984/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra giám sát, kiểmsoát hải quan;

Căn cứ Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hànghóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhậpkhẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. HCM tại Thông báo số 1491/TB-PTPLHCM ngày 6/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nước làm mát (Motocool Expert-37°C, 12x1l) (mục 7 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Giao nhận vận tải hàng hóa I.T.L.

Địa chỉ: Lầu 8, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

MST: 0302338204

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041990410/A11 ngày 29/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVIII - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm mát và chống đông, dạng lỏng, đựng trong bình nhựa dung tích 1 lít. Thành phần chính gồm etylen glycol, natri borat, ... trong môi trường nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm mát và chống đông, dạng lỏng, đựng trong bình nhựa dung tích 1 lít. Thành phần chính gồm etylen glycol, natri borat, ... trong môi trường nước.

thuộc mã số 3820.00.00 “Chế phẩm chng đông và chất lỏng chống đóng băng đã điều chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVIII (Cục Hải quan TP. HCM);
- Trung tậm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Giao nhận vận tải hàng hóa I.T.L (Lầu 8, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái