BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7992/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chinhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1113/TB-PTPLHCM ngày 25/5/2015 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 - Chế phẩm trung gian (nguyên liệu) sản xut thuốc BVTV: DIAFENTHIURON 97% TECH.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Wonderful Agriculture (VN); Đ/c: HE4, Đường số 10, Khu công nghiệp Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An; Mã số thuế: 1100924913.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10030481371/E31 ngày 11/2/2015 tại Chi cục Hải quan Đức Hòa - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Diafenthiuron dạng bột, hàm lượng 97%

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: DIAFENTHIURON 97% TECH

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Diafenthiuron dạng bột, hàm lượng 97%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 29.30 Hợp cht lưu huỳnh - hữu cơ”, phân nhóm 2930.90 “- Loại khác”, mã s2930.90.90“- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Đức Hòa - Cục Hải quan Long An;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái