BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8006/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUYĐỊNH VỀ THỦ TỤC SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG SAU KHI CÓ THÔNG BÁO DỰ ĐỊNH CẤP VĂNBẰNG BẢO HỘ

Một số quy định về thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng, côngbố nội dung sửa đổi, chuyển nhượng đối với đơn nhãn hiệu và thời hạn cấp Vănbằng bảo hộ sau khi có Thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trítuệ thống nhất áp dụng như sau:

1. Về quy trình xử lý yêu cầu sửa đổiđơn, chuyển nhượng đơn sau khi có Thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ

(i) Đính chính với các lỗi chính tả hiển nhiên (dù khôngsửa lỗi thì một người có nhận thức trung bình cũng có thể phát hiện lỗi đó vàhiểu không sai) liên quan đến tên, địa chỉ của chủ đơn nhãn hiệu:

- Nội dung đính chính không được công bố (chỉ được ghinhận trong hồ sơ), trừ trường hợp có yêu cầu công bố của người nộp đơn.

- Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi đơn. Trườnghợp người nộp đơn yêu cầu công bố đơn thì phải nộp phí công bố kèm theo lệ phí sửađổi.

(ii) Sửa chữa các lỗi có thể làm thay đổi bản chất củađối tượng (lỗi trong danh mục hàng hóa, dịch vụ) hoặc làm thay đổi chủ đơn nhãnhiệu (lỗi về loại hình doanh nghiệp, tên chủ đơn):

- Nội dung sửa chữa được công bố.

- Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi đơn và lệphí công bố đơn.

(iii) Sửa đổi đơn mà không ảnh hưởng đến khả năngcấp Văn bằng bảo hộ: sửa đổi tên, địa chỉ của chủ đơn nhãn hiệu mà bản chấtkhông thay đổi chủ đơn; thay đổi đại diện:

- Nội dung sửa đổi được công bố.

- Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi đơn và lệphí công bố đơn.

(iv) Sửa đổi đơn, chuyển nhượng đơn có thể ảnhhưởng đến khả năng cấp Văn bằng bảo hộ: sửa đổi liên quan đến bản chất của đốitượng yêu cầu đăng ký, phạm vi bảo hộ nêu trong đơn (mẫu nhãn hiệu và danh mụchàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu); sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận:

- Nội dung sửa đổi/chuyển nhượng được thẩm định lạivà công bố.

- Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi đơn/chuyển nhượngđơn, phí thẩm định lại và lệ phí công bố đơn.

2. Về xử lý các sai sót do lỗi của Cục Sở hữutrí tuệ

Trường hợp các sai sót do lỗi của Cục, người nộpđơn không phải nộp lệ phí yêu cầu sửa đổi cũng như lệ phí công bố.

3. Về thời hạn cấp Văn bằng bảo hộ

- Đối với trường hợp 1 (i), (ii) và (iii), nếu có côngbố nội dung sửa đổi đơn, thời hạn cấp Văn bằng bảo hộ là 15 ngày kể từ ngàycông bố thông tin sửa đổi trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Trường hợp khôngphải công bố nội dung sửa đổi đơn, thời hạn cấp Văn bằng bảo hộ là 15 ngày kểtừ ngày ra Thông báo ghi nhận đính chính/sửa đổi đơn.

Trường hợp 1 (iv) nêu trên, thời hạn thẩm định lại đượcthực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn côngbố nội dung sửa đổi được thực hiện theo quy định tại điểm 14.2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và thời hạn cấp Văn bằng bảo hộ là 15 ngày kể từ ngày công bố thông tin trên Côngbáo Sở hữu công nghiệp.

Thời hạn trong các trường hợp nêu trên không baogồm thời gian phải xử lý phản đối đơn phát sinh sau khi công bố.

Nơi nhận:
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- TT (để đăng tải trên trang web);
- Lưu: VT, PCCS.

CỤC TRƯỞNG