BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8023/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1518/TB-PTPLHCMngày 10/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm mềm cao su - Tudalen 65.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cao su Kenda Việt Nam.

Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600248720

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035267562/A12 ngày 3/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, có thành phần cấu tử thơm C20-C50~77%, thể tích còn lại sau khi chưng cất ở 250°C~53%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, có thành phần cấu tử thơm C20-C50~77%, thể tích còn lại sau khi chưng cất ở 250°C~53%.

thuộc nhóm 27.07 “Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm”, phân nhóm 2707.99 “- - Loại khác”, mã số 2707.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Thống Nhất (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Công ty Cao su Kenda Việt Nam (KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái