BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8025/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích để kiểmtra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TPHồ Chí Minh tại thông báo số 1638/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 tờ khai) Vải không dệt kh 100Yardx44 inchs loại 6060

2. Đơn vị xuất khu/nhập khu: Công ty TNHH đầu tư thương mại Hương Nguyễn; Địa chỉ: 9-11 Đông Hồ, Phường 8, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; MST: 0310791697

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 100397076620/A11 ngày 12/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải không dệt từ xơ staple polyeste, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp, trọng lượng 46,5g/m2

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải không dệt từ xơ staple polyeste, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp, trọng lượng 46,5g/m2

thuộc nhóm 56.03 “Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp; phân nhóm - Loại khác; mã số 5603.92.00 - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tng cục trưng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để thực hiện);
-
Chi cục HQ cảng Sài Gòn KV1 - Cc HQ TP Hồ Chí Minh;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH đầu tư thương mại Hương Nguyễn; (9-11 Đông Hồ, Phường 8, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNGNguyễn Dương Thái