B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8094/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành LuậtHải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tragiám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s 14/20 15/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 39/2015-NA ngày 03/7/2015do DNTN thương mại Nhật Anh, mã số thuế: 0301424644 cung cấp; Thôngbáo số 1054/TB-PTPLTr ngày 31/8/2015 của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa xuấtnhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuấtnhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xácđịnh trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Pellets for Twisting craker.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phôi bánh snack Yokozuna.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Teramoto & Co.Ltd., thành phố Yokkaichi, quận Mie-Nhật Bản.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Theo tài liệu kỹ thuật: Bột lúa mì, tinh bột bắp, tinh bột trung tính, bột nổi, muối.

- Thông số kỹ thuật: Chiều rộng phôi: 6mm; Chiều dài phôi: 30 mm; Bề dày phôi: 4 mm; Khối lượng: 1g; Nhiệt độ chiên: 230 độ; Độ ẩm trước khi sấy: 17%; Nhiệt độ sấy: 70 độ; Thời gian sấy: 4h; Độ ẩm sau khi sấy: 10%; Thời gian chiên: 25 giây.

- Công dụng theo thiết kế: Chiên thành bánh snack, thực phẩm ăn liền.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Pellets for Twisting craker.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bán thành phm phôi snack dùng trong sản xut thực phm, hình khúc có chiều dài khoảng 30 mm, chiều rộng khoảng 6 mm, được làm từ bột mỳ, bột ngô....

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Teramoto & Co.Ltd., thành phYokkaichi, quận Mie-Nhật Bản.

thuộc nhóm 19.02 Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến”, phân nhóm “- Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác”, phân nhóm 1902.19 “- - Loại khác”, mã số 1902.19.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thôngbáo để DNTN thương mại Nhật Anh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- DNTN thương mại Nhật Anh (Địa chỉ: 28C6 đường Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh);
- Cục Hải quan tnh, thành phố (để thực hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã strên chỉ có giátrị sử dụng đi với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.