BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 81/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐCTẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Kýkết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọngthông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác kỹ thuật2013, ký tại Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9năm 2014.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theoquy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VỀ HỢP TÁC KỸTHUẬT 2013

Chính phủ Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ Cộng hòaLiên bang Đức-

trên tinh thần quan hệ hữu nghị sẵn có giữa Cộnghòa Liên bang Đức và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

với mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển mốiquan hệ hữu nghị này thông qua hoạt động hợp tác kỹ thuật,

với ý thức rằng việc duy trì mối quan hệ đó là nềntảng cơ sở của bản Hiệp định này,

với mục đích đóng góp vào công cuộc phát triển kinhtế và xã hội tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

căn cứ theo biên bản đàm phán Chính phủ ngày 25tháng 7 năm 2013

cùng nhất trí như sau:

Điều 1

(1) Thực hiện Hiệp định ngày 20 tháng 11 năm 1991giữa Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩaViệt Nam về Hợp tác Kỹ thuật, các dự án sau đây sẽ được hỗ trợ:

1. Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm năng lượng đến 3000 000 Euro (bằng chữ: Ba triệu Euro);

2. Chương trình Cải cách Đào tạo nghề đến 9 000 000Euro (bằng chữ: Chín triệu Euro);

3. Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặntại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu đến 1400 000 Euro (bằng chữ: Một triệu bốn trăm nghìn Euro);

4. Bảo vệ tổng hợp và Quản lý bền vững tài nguyênthiên nhiên tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến 2 000 000 Euro(bằng chữ: Hai triệu Euro);

5. Chương trình Vệ sinh Môi trường/Phát triển Đôthị đến 3 500 000 Euro (bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn Euro);

6. Chương trình Tư vấn Đa dạng sinh học đến 4 500000 Euro (bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn Euro);

7. Cải thiện bảo vệ nguồn nước ngầm đến 1 500 000Euro (bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Euro);

8. Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởngXanh đến 6 500 000 Euro (bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn Euro);

9. Tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Vănphòng Chính phủ Việt Nam đến 1 000 000 Euro (bằng chữ: Một triệu Euro);

10. Quỹ Nghiên cứu và Chuyên gia đến 3 800 000 Euro(bằng chữ: Ba triệu tám trăm nghìn Euro);

11. Chương trình Chăm sóc Y tế phi tập trung đến 1500 000 Euro (bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn Euro);

nếu sau khi thẩm định kết luận rằng các dự án đó đápứng đủ điều kiện để được hỗ trợ.

(2) Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp chocác dự án nêu tại khoản 1 nhân lực, vật lực cũng như, trong trường hợp cầnthiết, các khoản đóng góp tài chính bằng chi phí của mình với tổng giá trị là37 700 000 Euro (bằng chữ: Ba mươi bảy triệu bảy trăm nghìn Eưro). Chính phủ Cộnghòa Liên bang Đức ủy nhiệm việc thực hiện các dự án nêu tại khoản 1, số 1 đến 6và từ số 8 đến 11 cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Eschborn và ủynhiệm việc thực hiện dự án số 7 cho Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liênbang Đức (BGR) tại Hannover.

(3) Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namđảm bảo có một dự trù ngân sách riêng nhằm bảo đảm thực hiện từng dự án mộtcách liên tục và bảo đảm rằng các đơn vị được mình ủy nhiệm thực hiện sẽ thựchiện các đóng góp cần thiết cho những dự án nêu trong khoản 1.

(4) Các dự án nêu tại khoản 1 có thể được thay thếbằng các dự án khác với sự chấp thuận của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức vàChính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

(5) Những cam kết đối với các dự án nêu tại khoản 1và khoản đóng góp cho hợp tác kỹ thuật nêu tại khoản 2 sẽ không còn hiệu lực vàkhông được thay thế, nếu hợp đồng thực hiện cũng như hợp đồng tài trợ nếu cónhư nêu tại Điều 2 không được ký kết trong vòng bảy năm kể từ năm cam kết Đốivới những cam kết của năm 2013, thời hạn này, không ảnh hưởng tới quy định tạikhoản 4, sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trường hợp trong khoảng thờigian quy định này chỉ ký kết hợp đồng thực hiện cũng như hợp đồng tài trợ nếucó đối với một phần các cam kết, thì điều khoản hủy bỏ này chỉ áp dụng đối vớinhững phần đóng góp chưa bị ràng buộc bởi những hợp đồng đó.

Điều 2

Những chi tiết cụ thể về các dự án nêu tại khoản 1Điều 1 cũng như về các hoạt động và nghĩa vụ cần thực hiện sẽ được quy địnhriêng tại từng hợp đồng thực hiện và hợp đồng tài trợ nếu có giữa các đơn vị đãđược hoặc sẽ được ủy nhiệm thực hiện dự án như nêu tại khoản 2 và 3 Điều 1. Cáchợp đồng thực hiện và hợp đồng tài trợ nếu có phải tuân thủ theo các quy địnhpháp luật hiện hành tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Điều 3

(1) Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam miễn giấy phép, lệ phí hải quan, lệ phí bến cảng, thuế xuất nhập khẩu vàcác loại thuế công khác cũng như lệ phí kho bãi đối với các nguyên vật liệu, xecộ, hàng hóa và trang thiết bị cũng như phụ tùng thay thế được cung cấp theo ủynhiệm và bằng kinh phí của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho các dự án nêutại khoản 1 Điều 1 Hiệp định này và đảm bảo hoàn thành các thủ tục thông quankhông chậm trễ. Việc miễn trừ kể trên cũng được áp dụng đối với các nguyên vậtliệu mua trong lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo đề nghịcủa các đơn vị thực hiện dự án và ngoài ra còn bao gồm việc hoàn thuế giá trịgia tăng đã đóng theo quy định của pháp luật.

(2) Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam miễn trừ cho Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Eschborn và Viện Khoahọc Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) tại Hannover tất cả các loại lệphí và thuế công khác phát sinh trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam liên quan tới việc ký kết và triển khai các hợp đồng thực hiện cũng như hợpđồng tài trợ nếu có đã nêu tại Điều 2.

Điều 4

Ngoài ra các điều khoản của Hiệp định ngày 20 tháng11 năm 1991 về Hợp tác Kỹ thuật đã đề cập tại khoản 1 Điều 1 cũng có hiệu lực đốivới Hiệp định này.

Điều 5

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lập tại Hà Nội ngày 16/09/2014 thành hai bộ gốc, mỗibộ gồm bản tiếng Đức, tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó mỗi bản đều có giá trịnhư nhau. Trong trường hợp có sự diễn giải khác nhau giữa bản tiếng Đức và bảntiếng Việt thì sẽ dùng bản tiếng Anh làm tiêu chuẩn.

Thay mặt Chính phủ
Cộng hòa XHCN Việt Nam

Thay mặt Chính phủ
Cộng hòa Liên bang Đức