ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 1977

THÔNG BÁO

VỀVIỆC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ SÚNG SĂN

Để đảm bảo tính mạng và tài sản củanhân dân, giữ gìn trật tự an ninh xã hội,

Thi hành các nghị định của Hội đồngChánh phủ số 175-CP ngày 11-12-1964 về quản lý vũ khí quân dụng, vũ khí thể thaoquốc phòng ; số 33-CP ngày 24-2-1973 về việc tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ ;số 246/TTg ngày 17-5-1958 ban hành thể lệ dùng súng săn,

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh thông báo về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và súng săn ở thành phốnhư sau :

1.- Trong thời hạn 40 ngày, kể từngày 20-12-1977 đến hết ngày 30-1-1978 tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị (kểcả các cơ sở của Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh) và cá nhân có vũkhí quân dụng, vật liệu nổ, vũ khí thể thao quốc phòng, súng săn phải đến kê khaivới Sở công an Thành phố để được xem xét cấp giấy phép sử dụng. Riêng vũ khícủa lực lượng tự vệ sẽ kê khai và lấy giấy phép sử dụng tại Bộ Tư lệnh Thànhphố.

Quá thời hạn trên, cơ quan, xí nghiệp,đơn vị và cá nhân nào còn giữ vũ khí, vật liệu nổ, súng săn...không có giấyphép sử dụng sẽ bị coi là phạm pháp.

2.- Nghiêm cấm việc mua bán, chomượn, trao đổi, sửa chữa chế biến, sản xuất tồn trữ... các loại vũ khí quân dụng,vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ.

Nghiêm cấm việc sử dụng vũ khí (quândụng và thể thao quốc phòng), vật liệu nổ để săn bắn chim thú, đánh cá và làmcác điều phi pháp.

3.- Giao Sở Công an Thành phố, BộTư lệnh Thành phố, Sở Thể dục thể thao Thành phố hướng dẫn và tổ chức việc thihành thông báo này. Trong kế hoạch thực hiện, cần lưu ý đến việc tuyên truyềnphổ biến cho nhân dân, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ tập thể củamình góp phần thực hiện có kết quả.

4.- Vì lợi ích của nhân dân, Ủy bannhân dân Thành phố mong toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thực hiện tốt cácđiều quy định trên đây. Đơn vị, cá nhân nào có thành tích sẽ được khen thưởngthích đáng. Đơn vị, cá nhân nào không chấp hành nghiêm chỉnh hoặc làm cản trởviệc thi hành thông báo này sẽ bị xử trị theo luật pháp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn