BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8227/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trungtâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1634/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy Duplex lưng xám (Duplex board grey back). Định lượng 350 gsm. Hàng mới 100%. Size 79x94cm (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hy Xí nghiệp In và bao bì Duy Nhật. Địa chỉ: 327 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, TP.Sóc Trăng. Mã số thuế: 2200212220001

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041029472/A11 ngày 21/05/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Sóc Trăng - Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Các tông hai lớp được làm bằng phương pháp ép ẩm có mặt dưới màu xám từ bột giấy tái chế, một mặt được tráng phủ bằng canxi cacbonate, dạng tờ hình chữ nhật, kích thước 79x94cm, định lượng 349 g/m2

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Các tông hai lớp được làm bằng phương pháp ép ẩm có mặt dưới màu xám từ bột giấy tái chế, một mặt được tráng phủ bằng canxi cacbonate, dạng tờ hình chữ nhật, kích thước 79x94cm, định lượng 349 g/m2

thuộc nhóm 48.10 “Giấy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ”, phân nhóm “- Giấy và bìa khác”, phân nhóm 4810.92 “- - Loại nhiều lớp”, mã số 4810.92.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Sóc Trăng (Cục Hải quan TP.Cần Thơ);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hy Xí nghiệp In và bao bì Duy Nhật; (327 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, TP.Sóc Trăng)

- Website Hải quan;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái