BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8230/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nẵng tại Thôngbáo số 354/TB-PTPL ngày 24/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Chất phụ gia thực phẩm Non - Phosphate - N-Fos

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Thủy sản Ngọc Xuân; Đ/c: Đông Hòa, Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang; MST: 1200670740

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10049424443/A12 ngày 29/7/2015 tại Chi cục Hải quan Mỹ Tho - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất có chứa Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate và muối ăn, dạng bột, dùng trong chế biến thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có chứa Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate và muối ăn, dạng bột, dùng trong chế biến thực phẩm.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.70 “- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Mỹ Tho - Cục Hải quan Long An;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty CP Thủy sản Ngọc Xuân (Đ/c: Đông Hòa, Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang);

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái