BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8231/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nẵng tại Thôngbáo kết quả phân tích số 338/TB-PTPL ngày 17/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất trợ nhuộm Emigen AS pa (Chế phẩm dùng trong ngành công nghiệp dệt).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế - Chi nhánh Tp. Đà Nẵng; Đ/c Đường số 3, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; MST: 0106234350-003.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048983034/A12 ngày 27/7/2015 tại Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp dệt có chứa các thành phần chính gồm: Sodium polyacrylate, sodium acetate, chất hoạt động bề mặt và các chất vô cơ khác trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp dệt có chứa các thành phần chính gồm: Sodium polyacrylate, sodium acetate, chất hoạt động bề mặt và các chất vô cơ khác trong nước.

thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự”, mã số 3809.91.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế - Chi nhánh Tp Đà Nẵng (Đ/c Đường số 3, KCN Hòa Khánh, p. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái