BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8232/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tạiThông báo kết quả phân tích số 1881/TB-PTPL ngày 20/8/2015 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: NPL68#& Zinc pyrithione phân tán trong nước có tác dụng diệt khuẩn, dùng trong ngành dệt-SANITTZED TH22-27.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; MST: 3500829390.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10045413211/E31 ngày 26/6/2015 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ - Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc khử trùng dạng lỏng, thành phần chính: kẽm pyrithion, nước,... dùng trong công nghiệp dệt, hàm lượng rắn » 17%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc khử trùng dạng lỏng, thành phần chính: kẽm pyrithion, nước,... dùng trong công nghiệp dệt, hàm lượng rắn » 17%.

thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loại gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3808.94 “- - Thuốc khử trùng”, mã số 3808.94.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam (Đ/c: KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái