BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8234/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị đnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kimtra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tạiThông báo số 1616/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cht thơm (dùng đpha vào nước rửa kính).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Mắt kính Việt; Đ/c Lô Q-9A, đường số 6, KCN Long Hậu MR, Cần Giuộc, Long An; MST: 0308058041.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043325656/A12 ngày 09/6/2015 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hn hợp cht thơm có thành phn từ Terpene, Limonene, a Pinene, trong Carbitol. Dùng trong công nghiệp

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp chất thơm có thành phn từ Terpene, Limonene, a Pinene, trong Carbitol. Dùng trong công nghiệp.

thuộc nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phn chủ yếu gm một hoặc nhiu các cht thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ ung”, mã số 3302.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (đ b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan Long An;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Mắt kính Việt (Đ/c Lô Q-9A, đường số 6, KCN Long Hậu MR, Cần Giuộc, Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái