BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8235/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nng tại Thông báo kết quả phân tích số 339/TB-PTPL ngày 18/8/2015 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm mềm vải (Ceralube SVN.TH Liq).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế - Chi nhánh Tp. Đà Nng; Đ/c Đường số 3, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nng; MST: 0106234350-003.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10049915585/A12 ngày 03/8/2015 tại Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nng.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm làm mm vải dùng trong ngành dệt. Thành phần dựa trên sáp, silicone và chất hoạt động bề mặt không phân ly được phân tán trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm mềm vải dùng trong ngành dệt. Thành phần dựa trên sáp, silicone và chất hoạt động bề mặt không phân ly được phân tán trong nước.

thuộc nhóm 38.09 Cht đ hoàn tt, các cht tải thuc đlàm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm “- Loại khác, phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:, mã số 3809.91.10 “- - - Tác nhân làm mềm (chất làm mềm)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nng;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế - Chi nhánh Tp. Đà Nng (Đ/c Đường số 3, KCN Hòa Khánh, p. Hòa Khánh Bc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái